Wijzigen waterpeil

Als u het waterpeil in een gebied wilt wijzigen moet u een watervergunning aanvragen. Afhankelijk van de impact verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

Aanvragen waterpeilwijziging

Een peilwijziging kunt u aanvragen via een watervergunning. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over vergunningen.

Beoordeling impact peilwijziging

Wij beoordelen de impact van een peilwijziging op basis van ons beleid. Hierbij kijken we naar de effecten op de verschillende belangen. Bijvoorbeeld naar de effecten op de inrichting en het beheer van het watersysteem.   

Afhandeling via een peilbesluit

Wanneer de impact op de verschillende belangen groot is wordt de aanvraag afgehandeld via de zwaardere peilbesluitprocedure. 

  • De behandelingstermijn is ongeveer 12 maanden. 
  • De verschillende belangen worden tijdens deze termijn zorgvuldig afgewogen. 
  • Het bestuur van Wetterskip Fryslân beslist over de aanvraag.

Kosten peilwijziging  

Toelichting hoogte waterpeilen

De streefhoogten van de verschillende waterpeilen zijn afgestemd op de functies (landbouw, natuur, bebouwing) van het gebied. De hoogte van de waterpeilen zijn door het bestuur van het waterschap vastgesteld in peilbesluiten. Het vaststellen van peilbesluiten is een wettelijke verplichting voor het waterschap. Door middel van een watervergunning kan tijdelijk (maximaal 10 jaar) afgeweken worden van de vastgestelde peilbesluiten.