Revisiepeilbesluiten

Wat is een revisiepeilbesluit en hoe komt deze tot stand? En wat zegt het over watervergunningen en peilwijzigingen? Hier lees je er meer over.

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Wat is een revisiepeilbesluit?

Een revisiepeilbesluit is een beschrijving van de actuele waterpeilen en het goed vastleggen van de rechten en plichten voor het peilbeheer. Een revisiepeilbesluit vervangt alle bestaande peilbesluiten binnen het gebied.

Hoe komt een revisiepeilbesluit tot stand?

Na de vaststelling van een watergebiedsplan start het waterschap met het herzien van de geldende peilbesluiten in het gebied. Dit leidt tot een revisiepeilbesluit. 

Het opstellen en vaststellen van een revisiepeilbesluit gebeurt in 4 verschillende stappen.

Stap 1: Het ontwerp voorbereiden

In deze fase vindt overleg plaats met de betrokkenen, als dat nodig is.

Stap 2: Behandeling door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt het ontwerppeilbesluit.

Stap 3: Betrokkenen geven hun mening

In een periode van 6 weken kunnen betrokkenen hun mening geven over het besluit. Dit kan door het indienen van een zienswijze. De periode van 6 weken wordt ook wel inzagetermijn of inspraakperiode genoemd.

Stap 4: Vaststelling van het peilbesluit

Na de inspraakprocedure stelt ons algemeen bestuur het revisiepeilbesluit vast.

Bestaande watervergunning en reviesiepeilbesluit 

Watervergunningen die zijn afgegeven en permanent zijn, worden in het revisiepeilbesluit opgenomen. Als het gewenste peilbeheer of andere peilwijzigingen in een gebied eenvoudig te realiseren zijn, nemen we dit ook mee in het revisiepeilbesluit.

Weidevogelgebieden

Vergunningen voor weidevogelgebieden formaliseren we niet met een revisiepeilbesluit.

Vrij afstromende gebieden

Vergunningen die zijn afgegeven in vrij afstromende gebieden worden niet in alle gevallen opgenomen in een peilbesluit. Dit omdat voor delen van dit soort gebieden geen peilbesluit wordt vastgesteld.

Peilwijziging in revisiepeilbesluit

Peilwijzigingen komen incidenteel voor. Bijvoorbeeld als we mogelijkheden zien om op eenvoudige manier en met instemming van betrokkenen het watersysteem aan te passen.