Vergunning of melding

Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heb je een watervergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning aanvragen is dan niet nodig. Je kunt eerst checken wat je nodig hebt of direct een afspraak met ons maken voor een gesprek.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor jou gelden 

Als je de vergunningencheck hebt gedaan weet je of je een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Daarnaast kun je checken in welke gemeentelijke regels gelden.

Lozen van afvalwater in oppervlaktewater

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater kun je de vergunningencheck niet gebruiken. Bepaal dan via Omgevingsloket online welke regels gelden.

Omgevingsloket voor het aanvragen van een watervergunning of een melding doen

In de vergunningencheck krijg je een verwijzing naar Omgevingsloket online als je een watervergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater moet je altijd bij Omgevingsloket online zijn. Zowel voor de vergunning als het doen van een melding. 

Bespreken van jouw vergunningaanvraag 

Soms kan een gesprek over een vergunningaanvraag handig zijn. Bel 058- 292 2222 en vraag naar vakgroep vergunningverlening om een van onze medewerkers te laten beoordelen of een overleg nodig is.

Een gesprek kan helpen om jouw aanvraag goed en volledig op te stellen. Het verkleint ook het risico dat een aanvraag wordt afgewezen.

Watervergunning

Direct aanvragen via Omgevingsloket online

Je moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor:

  • een watervergunning
  • het wijzigen van een peilbesluit

Bij het niet vergunnen of intrekken van bovengenoemde aanvragen moeten ook leges worden betaald.

Tarieven 2023

Basiskosten aanvraag 385,40
Vergunning met meer dan gemiddeld aantal uren voor overleg en onderzoek 1.852,18
Vergunning met veel uren voor overleg en onderzoek

starttarief

€ 2.118,20

Vergunning die worden verleend in het kader van relatief grote infrastructurele en ruimtelijke projecten waarmee veel uren zijn gemoeid en waarbij meerdere disciplines van het waterschap zijn betrokken

starttarief

€ 3.706,86

Wijziging van een vastgesteld peilbesluit en het maken van de daarvoor noodzakelijke werken inclusief de kosten van publicatie € 3.177,31

 

Afkoopsom

 Bij het waterschap worden aanvragen voor watervergunningen ingediend die betrekking hebben op de aanleg van opvaarten, jacht-, insteekhavens en soortgelijke werken. Deze aanleginitiatieven leiden tot de verlenging van een waterkering (regionale- en lokale kering). Dit heeft hogere kosten voor het waterschap tot gevolg, in het bijzonder voor het buitengewoon onderhoud (de instandhouding van de waterkering qua ligging, afmetingen, vorm en constructie). Het is te rechtvaardigen om de hogere kosten voor dat buitengewoon onderhoud in rekening te brengen bij een initiatiefnemer door oplegging van een afkoopsom bij de verlening van een watervergunning. In de Keur Wetterskip Fryslân is daarom geregeld dat het bestuur aan een watervergunning het voorschrift kan verbinden dat de houder van de vergunning een financiële  compensatie verricht vanwege de voor het waterschap toegenomen kosten van het onderhoud. Voor de invulling van de wettelijke taak om watervergunningen te verlenen op basis van Waterwet en Keur, is beleid opgesteld om kaders te hebben op basis waarvan de hoogte van de afkoopsom wordt vastgesteld. Voor meer informatie hierover: Beleidsregels afkoopsommen voor buitengewoon onderhoud betreffende aan te leggen waterkeringen - Wetterskip Fryslân | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Procedure

  • Behandelingsduur maximaal 8 weken
  • Als de procedure langer duurt dan 8 weken, ontvang je daarover bericht
  • Je ontvangt schriftelijk bericht over toe- of afwijzing van jouw aanvraag
  • Het waterschap controleert de naleving van de watervergunning.

Melding

Direct een melding doen via Omgevingsloket online

Tarieven en procedure

  • Melding doen is gratis 
  • Behandelingsduur maximaal 4 weken
  • Het waterschap controleert de naleving van de melding

Activiteitenbesluit

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, hoeven vaak bij een nieuwe activiteit geen watervergunning aan te vragen. Zo is het lozen van stoffen in oppervlaktewater door deze bedrijven al in dit besluit geregeld.

Zie ook informatie voor agrariërs voor een praktische toelichting op de regels.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het gebruik van vrijwel alle grond en baggerspecie moet je melden. Het melden van sommige bouwstoffen is ook verplicht.

Aanvraagformulier downloaden

Als je de watervergunning niet online wilt aanvragen of een melding niet online wilt doen, gebruik dan een van deze formulieren (printen, invullen en opsturen):