Vergunning of melding

Voor bepaalde werkzaamheden bij water of dijken heb je een omgevingsvergunning nodig. Soms is het doen van een melding voldoende. Een omgevingsvergunning aanvragen is dan niet nodig. Je kunt eerst checken wat je nodig hebt of direct een afspraak met ons maken voor een gesprek.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor jou gelden 

Als je de vergunningencheck hebt gedaan weet je of je een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Daarnaast kun je checken in welke gemeentelijke regels gelden. Je doet de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Omgevingsloket voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een melding doen

In het Omgevingsloket kun je met hulp van de vergunningchecker zien of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Het kan ook zijn dat je zonder vergunning of melding aan de slag mag gaan. 

De vergunningsaanvraag of melding kun je meteen indienen in het Omgevingsloket.

Bespreken van jouw vergunningaanvraag 

Soms kan een gesprek over een vergunningaanvraag handig zijn. Bel 058- 292 2222 en vraag naar vakgroep vergunningverlening om een van onze medewerkers te laten beoordelen of een overleg nodig is.

Een gesprek kan helpen om jouw aanvraag goed en volledig op te stellen. Het verkleint ook het risico dat een aanvraag wordt afgewezen.

Omgevingsvergunning

Direct aanvragen via het Omgevingsloket

Je moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor:

  • een omgevingsvergunning
  • het wijzigen van een peilbesluit

Bij het niet vergunnen of intrekken van bovengenoemde aanvragen moeten ook leges worden betaald.

Tarieven 2024

Basiskosten aanvraag 398,12
Vergunning waarmee beperkt intern overleg en/of onderzoek gemoeid is 777,00
Vergunning met meer dan gemiddeld aantal uren voor overleg en onderzoek 1.913,30
Vergunning met veel uren voor overleg en onderzoek

starttarief

€ 2.188,10

Vergunning die worden verleend in het kader van relatief grote infrastructurele en ruimtelijke projecten waarmee veel uren zijn gemoeid en waarbij meerdere disciplines van het waterschap zijn betrokken

starttarief

€ 3.829,19

Wijziging van een vastgesteld peilbesluit en het maken van de daarvoor noodzakelijke werken inclusief de kosten van publicatie € 3.282,16

 

Afkoopsom

 Bij het waterschap worden aanvragen voor omgevingsvergunningen ingediend die betrekking hebben op de aanleg van opvaarten, jacht-, insteekhavens en soortgelijke werken. Deze aanleginitiatieven leiden tot de verlenging van een waterkering (regionale- en lokale kering). Dit heeft hogere kosten voor het waterschap tot gevolg, in het bijzonder voor het buitengewoon onderhoud (de instandhouding van de waterkering qua ligging, afmetingen, vorm en constructie). Het is te rechtvaardigen om de hogere kosten voor dat buitengewoon onderhoud in rekening te brengen bij een initiatiefnemer door oplegging van een afkoopsom bij de verlening van een watervergunning. In de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân is daarom geregeld dat het bestuur aan een omgevingsvergunning het voorschrift kan verbinden dat de houder van de vergunning een financiële  compensatie verricht vanwege de voor het waterschap toegenomen kosten van het onderhoud. Voor de invulling van de wettelijke taak om omgevingsvergunningen te verlenen op basis van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening, is beleid opgesteld om kaders te hebben op basis waarvan de hoogte van de afkoopsom wordt vastgesteld. Voor meer informatie hierover: Beleidsregels afkoopsommen voor buitengewoon onderhoud betreffende aan te leggen waterkeringen - Wetterskip Fryslân | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Procedure

  • Behandelingsduur maximaal 8 weken
  • Als de procedure langer duurt dan 8 weken, ontvang je daarover bericht
  • Je ontvangt schriftelijk bericht over toe- of afwijzing van jouw aanvraag
  • Het waterschap controleert de naleving van de omgevingsvergunning.

Melding

Direct een melding doen gaat via het Omgevingsloket.

Tarieven en procedure

  • Melding doen is gratis 
  • Behandelingsduur maximaal 4 weken
  • Het waterschap controleert de naleving van de melding

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Het gebruik van vrijwel alle grond en baggerspecie moet je melden. Het melden van sommige bouwstoffen is ook verplicht.

Aanvraagformulier downloaden

Als je de omgevingsvergunning niet online wilt aanvragen of een melding niet online wilt doen, gebruik dan een van deze formulieren (printen, invullen en opsturen). In de aanvraagformulieren staan nog de termen 'watervergunning' en 'waterwet', maar je kunt deze formulieren nog gewoon gebruiken om een vergunningaanvraag in te dienen of een melding te doen: