Privacyverklaring

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze taken. We zorgen dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, uitsluitend worden gebruikt waarvoor jij ze hebt verstrekt. In deze privacyverklaring informeren we jou over de verwerking van je persoonsgegevens en jouw rechten. 

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens voor de Algemene verordening gegevensbescherming. Je kunt ons bereiken via het adres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden, telefoon 058-292 2222 en via één van onderstaande contactformulieren:

Contactformulier gegevensverwerking via DigiD  

Contactformulier gegevensverwerking via eHerkenning  

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Waarom mogen we jouw gegevens verwerken?

We mogen je gegevens verwerken om onze wettelijke taak uit te voeren. (Juridische tekst: De verwerking is nodig voor het vervullen van een taak in het algemeen belang of van een taak voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.)

Wet Politiegegevens (Wpg)

Wij verwerken je gegevens voor opsporing en strafrechtelijke handhaving in boa domein II, (milieu, welzijn en infrastructuur) op basis van Artikel 8 van de Wet Politiegegevens. Deze gegevens worden 10 jaar bewaard en kunnen worden gedeeld met de Politie, het Openbaar Ministerie en CJIB.

Je hebt recht op inzage en in bepaalde gevallen op rectificatie, het aanvullen of wissen van je gegevens. Je kunt daarvoor bij ons een verzoek indienen. Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via de contactformulieren op deze pagina.

Heb je een klacht over de verwerking van je gegevens? Dien deze dan in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens bewaren we?

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden gebruiken we meestal persoonsgegevens. Hierbij kan het gaan over je:

 • naam
 • woonadres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerservicenummer
 • kadastrale gegevens

Het kan ook gaan over meer bijzondere gegevens, zoals strafrechtelijke gegevens bij handhaving.

Voor welke werkzaamheden hebben we jouw gegevens nodig?

De belangrijkste werkzaamheden waarbij wij jouw gegevens gebruiken zijn onder andere: 

 • Behandelen van zienswijzen.
 • Verlenen van vergunningen.
 • Toezicht en handhaving (bijvoorbeeld bij het opleggen van boetes).
 • Uitvoeren van werkzaamheden op jouw percelen.
 • Verstrekken van vergoedingen en dergelijke.

Wanneer deze werkzaamheden starten, informeren we je verder over de verwerking van de gegevens. Bijvoorbeeld wanneer je een verzoek indient.

Aan wie verstrekken we jouw gegevens?

Dat is per taak verschillend. Gegevens verstrekken we onder andere aan:

 • Noordelijk Belastingkantoor voor de belastingheffing.
 • Gemeenten, provincie, omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en mogelijk belanghebbenden voor vergunningverlening.
 • Aannemers en landmeters voor werkzaamheden op jouw percelen.
 • Notaris, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (buitendijkse visserijcontracten) of de Kamer voor de Binnenvisserij voor verkoop, pacht of verhuur.
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Openbaar Ministerie en de rechtbank voor handhaving.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Voor de wettelijke taken zijn per taak minimale bewaartermijnen vastgesteld in de wet of in een ministeriele regeling (de zogenaamde selectielijst). Wanneer deze termijn is verstreken, wissen we je gegevens. Of er moet een dwingende reden zijn om dat niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld een nog lopend bezwaar, een beroepsprocedure of een lopende rechtszaak zijn.

We informeren je, in principe bij ons eerste contact, over hoe we jouw gegevens verwerken. Dat doen we via een brief of mail.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

We gebruiken de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als basisniveau voor de beveiliging van de gegevens. Dit is een set van beveiligingsmaatregelen volgens de internationale norm voor informatiebeveiliging ISO 27001.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt bij de persoonsgegevens die door ons worden gebruikt recht op inzage in de gegevens en informatie over:

 • Waarom wij jouw gegevens verwerken.
 • Categorieën van persoonsgegevens.
 • Herkomst van gegevens.
 • Ontvangers van gegevens.
 • Bewaartermijnen van gegevens.
 • Jouw rechten.
 • Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij beslissingen worden genomen zonder tussenkomst van een persoon.

Daarnaast heb je recht op:

 • Een kopie van de gegevens.
 • Correctie van je gegevens. Dat betekent dat wij verplicht zijn om eventuele fouten in onze administratie te herstellen.
 • Het wissen van je gegevens.
 • Beperking van de verwerking van je gegevens.
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van je gegevens en tegen geautomatiseerde besluitvorming.
 • Het intrekken van je toestemming om je gegevens te verwerken.
 • Het digitaal ontvangen van de door jou verstrekte informatie, wanneer jouw gegevens met toestemming of op basis van een overeenkomst én geautomatiseerd worden verwerkt. Wanneer dit technisch mogelijk is, heb je ook het recht om deze gegevens rechtstreeks door ons aan een andere organisatie te laten verzenden.

Hoe maak je gebruik van jouw rechten?

Wil je gebruikmaken van één of meer van de hierboven genoemde rechten? Dat kan kosteloos via de contactformulieren op deze pagina.

Vaststellen van je identiteit

Bij het indienen van je verzoek is het belangrijk dat wij jouw identiteit kunnen vaststellen. Zo zorgen we dat alleen jijzelf om deze gegevens kunt vragen. Daarvoor vragen wij je:

 • Ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Naam en geboortedatum daarop moeten goed leesbaar zijn. 
 • Het doel van je verzoek op de kopie te vermelden. Bijvoorbeeld: het wissen van je gegevens.

Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto op het identiteitsbewijs mag je onzichtbaar maken.

Weigeren van een verzoek

Soms moeten we een verzoek volgens de Algemene verordening gegevensbescherming weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de privacy van anderen in het geding is.

Wat kun je van ons verwachten?

Wanneer je gebruik wilt maken van je recht(en), moeten wij jou binnen één maand antwoorden. In sommige gevallen kan de antwoordtermijn worden verlengd met maximaal 2 maanden.

Indienen klacht gebruik persoonsgegevens

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan via het klachtenformulier contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris controleert onafhankelijk of wij ons houden aan alle regels die gelden voor privacy.

Voor het indienen van klachten kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kun je hier tips doorgeven.

Je persoonsgegevens op deze website

Wij gebruiken Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van de bezoekers. Hiervoor bewaart je browser een klein tekstbestand met een (uniek) nummer, een zogenaamd cookie. Deze wordt op jouw computer geplaatst als je onze site bezoekt. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Met behulp van een cookie slaat Google de volgende gegevens op:

 • De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox). 
 • Het tijdstip en de duur van het bezoek. 
 • Welke pagina’s worden bezocht.

We verwerken je gegevens op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6.1f. Ook doen we dit om onze communicatie te verbeteren. De gegevens ontvangen wij van jou. Wij bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar. Ze worden buiten de Europese Unie door Google Analytics verwerkt volgens door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardbepalingen.

We gebruiken geen cookies om je op andere websites te volgen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen. Als je geen cookies accepteert, kun je bepaalde diensten niet via onze website uitvoeren.

Over het uitschakelen van cookies vind je meer informatie op veiliginternetten.nl.