Privacyverklaring

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze taken. We zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, uitsluitend worden gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten. 

Inhoud van deze pagina

  Welke gegevens bewaren we?

  Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden gebruiken we meestal  persoonsgegevens. Hierbij kan het gaan over uw:

  • naam
  • woonadres
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • burgerservicenummer
  • kadastrale gegevens

  Het kan ook gaan over meer bijzondere gegevens, zoals strafrechtelijke gegevens bij handhaving.

  Voor welke werkzaamheden hebben we uw gegevens nodig?

  De belangrijkste werkzaamheden waarbij wij uw gegevens gebruiken zijn onder andere: 

  • Behandelen van zienswijzen.
  • Verlenen van vergunningen.
  • Toezicht en handhaving (bijvoorbeeld bij het opleggen van boetes).
  • Uitvoeren van werkzaamheden op uw percelen.
  • Verstrekken van vergoedingen en dergelijke.

  Wanneer deze werkzaamheden starten, informeren we u verder over de verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld wanneer u een verzoek indient.

  Wat zijn uw rechten?

  U heeft bij de persoonsgegevens die door ons worden gebruikt recht op inzage in uw gegevens. U heeft recht op inzage van uw gegevens en informatie over:

  • Waarom wij uw gegevens verwerken.
  • Categorieën van persoonsgegevens.
  • Herkomst van gegevens.
  • Ontvangers van gegevens.
  • Bewaartermijnen van gegevens.
  • Uw rechten.
  • Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij beslissingen worden genomen zonder tussenkomst van een persoon

  Daarnaast heeft u recht op:

  • Een kopie van uw gegevens.
  • Correctie van uw gegevens. Dat betekent dat wij verplicht zijn om eventuele fouten in onze administratie te herstellen.
  • Het wissen van uw gegevens.
  • Beperking van de verwerking van uw gegevens.
  • Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en tegen geautomatiseerde besluitvorming.
  • Het intrekken van uw toestemming wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt. 
  • Het digitaal ontvangen van door u verstrekte informatie wanneer uw gegevens met toestemming of op basis van een overeenkomst én geautomatiseerd worden verwerkt. Wanneer dit technisch mogelijk is, heeft u ook het recht om deze gegevens rechtstreeks door ons aan een andere organisatie te laten verzenden.

  Hoe maakt u van uw rechten gebruik?

  Wilt u gebruik maken van één of meer van de hierboven genoemde rechten? Dat kan kosteloos via ons contactformulier.

  Vaststellen van uw identiteit

  Bij het indienen van uw verzoek is het belangrijk dat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Zo zorgen we dat alleen uzelf om uw gegevens kunt vragen. Daarvoor vragen wij u:

  • Ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Uw naam en geboortedatum daarop moeten goed leesbaar zijn. 
  • Het doel van uw verzoek op de kopie te vermelden. Bijvoorbeeld: het wissen van uw gegevens.

  Uw burgerservicenummer (BSN) en pasfoto op het identiteitsbewijs mag u onzichtbaar maken.

  Weigeren van een verzoek

  Soms moeten we een verzoek volgens de Algemene verordening gegevensbescherming weigeren. Bijvoorbeeld wanneer de privacy van anderen in het geding is.

  Wat kunt u van ons verwachten?

  Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht(en), moeten wij u binnen één maand antwoorden. In sommige gevallen kan de antwoordtermijn worden verlengd met maximaal 2 maanden.

  Indienen klacht gebruik persoonsgegevens

  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan via het klachtenformulier contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris controleert onafhankelijk of ons waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy.

  Voor het indienen van klachten kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u hier tips doorgeven.

  Vragen over persoonsgegevens

  Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die wij van u hebben? Neem dan via het contactformulier contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Die helpt u graag.

  Uw persoonsgegevens op deze website

  Wij gebruiken Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen en wensen van haar bezoekers. Hiervoor bewaart uw browser een klein tekstbestand met een (uniek) nummer, een zogenaamd cookie. Deze wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

  Met behulp van een cookie slaat Google de volgende gegevens op:

  • De browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox). 
  • Het tijdstip en de duur van het bezoek. 
  • Welke pagina’s worden bezocht.

  We verwerken uw gegevens op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6.1f. Ook doen we dit om onze communicatie te verbeteren. De gegevens ontvangen wij van u. Wij bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar. Ze worden buiten de Europese Unie door Google Analytics verwerkt volgens door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardbepalingen.

  We gebruiken geen cookies om u op andere websites te volgen.

  Bezwaar tegen gebruik van cookies

  Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde diensten niet via onze website uitvoeren.

  Over het uitschakelen van cookies vindt u meer informatie op veiliginternetten.nl.