Aan te leveren informatie bij een verzoek tot wijziging van het vastgestelde waterpeil

Je hebt een verzoek tot peilwijziging ingediend of wilt dit gaan doen. Wij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de waterpeilen via peilbesluiten. Het te handhaven waterpeil wordt vastgesteld door een brede belangenafweging en wordt afgestemd op de verschillende functies die in het peilgebied voorkomen. Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben wij informatie nodig. Uit deze informatie dient duidelijk te worden wat de impact van gewenste peilwijziging is op de belangen van het Wetterskip (voldoende, waterveiligheid en waterkwaliteit) en op andere belanghebbenden/ruimtelijke belangen in het gebied.

Procedure en verantwoordelijkheden

Als initiatiefnemer ben jij verantwoordelijk voor de volledigheid en de correctheid van de aangeleverde informatie en de aanvraag. De volledigheid van de informatie bij de aanvraag heeft impact op de doorlooptijd van de procedure; als de aanvraag incompleet is kan de peilbesluitprocedure worden stilgelegd, waardoor deze langer zal duren. De proceduretijd voor een partiële herziening van het peilbesluit is gemiddeld een half jaar tot een jaar, maar dit is afhankelijk van de volledigheid van de aanvraag en of er zienswijzen worden ingediend. Voor de procedure brengen we kosten in rekening. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld (door het Algemeen Bestuur) en is op deze pagina te vinden. Aanvullende onderzoekskosten ten behoeve van de onderbouwing van het peilbesluit, zijn ook voor rekening van de initiatiefnemer.

Benodigde informatie:

Om te kunnen beoordelen of voldoende rekening is gehouden met de overige functies, en om een goed peilbesluit op te kunnen stellen, hebben wij de volgende gegevens en documenten nodig:

  • Een planmotivatie.

Het plan wordt toegelicht met een onderbouwing waaruit blijkt waarom een peilwijziging noodzakelijk is.

  • Een beschrijving van de gevolgen voor het watersysteem (het aantal peilvakken, het aantal kunstwerken, de lengte en stabiliteit van de waterkering, maaivelddaling, waterkwaliteit en beheerlast).

Uit deze beschrijving blijkt o.a. of het aantal peilvakken, het aantal te beheren kunstwerken en de lengte van de te beheren watergangen/waterkering toe-, of afneemt. Verder wordt duidelijk of de peilwijziging effect heeft op de maaivelddaling en wat het eventuele effect is op de waterkwaliteit en beheerlast.

  • Een kaart van de huidige situatie van het oppervlaktewatersysteem (inclusief oude peilgrenzen) en een plantekening van de toekomstige situatie van het oppervlaktewatersysteem (inclusief nieuwe peilgrenzen en eventuele peilregulerende kunstwerken).

Aan de hand van deze afbeeldingen wordt duidelijk op welk deel van het peilvak/de peilvakken de peilwijziging van toepassing is. Aanvullend is duidelijk op welke manier de peilwijziging tot stand wordt gebracht (bijvoorbeeld door het verleggen of dempen van watergangen, het verleggen van keringen, het aanbrengen of aanpassen van kunstwerken, e.d.).

  • Een inventarisatie van de overige belangen en belanghebbenden in het peilgebied en een omschrijving van de mogelijke effecten van de peilwijziging op deze belangen, middels een (eco-) hydrologisch onderzoek. In elk geval met specifieke aandacht voor de mogelijke effecten op infrastructuur, bebouwing (funderingen), milieu en natuur en landbouwkundig gebruik.

Het wijzigen van het waterpeil kan invloed hebben op andere grondeigenaren en functies in het plangebied. Voordat wij in kunnen stemmen met het wijzigen van het waterpeil dient duidelijk zijn welke overige belangen in/aangrenzend aan het peilgebied aanwezig zijn en op welke manier deze geraakt worden door de peilwijzigingen. Mochten andere belanghebbenden benadeeld worden door de peilwijziging, dan is het nodig om mitigerende maatregelen te onderzoeken. Ter illustratie: een agrarisch perceel kan hinder ondervinden van een peilverhoging in een naastgelegen perceel. In dat geval is het dus noodzakelijk hierover afspraken te maken met de eigenaar van het agrarische perceel (en indien nodig mitigerende of compenserende maatregelen vast te stellen).

  • Een beschrijving van de belangenafweging met de overige belanghebbenden in/aangrenzend aan het plangebied. Hierin is in ieder geval omschreven hoe de overige belanghebbenden zijn betrokken en of er afspraken zijn gemaakt om eventuele nadelige effecten tegen te gaan (indien van toepassing).

Een goede afstemming met de belanghebbenden in het peilgebied is van belang voor de peilbesluitprocedure. Door de omgeving vroegtijdig te betrekken en afspraken te maken over mogelijke mitigerende maatregelen tegen negatieve effecten, neemt de kans op weerstand af. Indien zienswijzen worden ingediend vertraagt dit de peilbesluitprocedure aanzienlijk.

  • Een beschrijving van de mogelijke effecten van de peilwijziging op cultureel erfgoed (archeologische artefacten) in de ondergrond.

Peilwijzigingen kunnen een negatief effect hebben op cultureel erfgoed in de ondergrond; vooral door het verlagen van het waterpeil kunnen artefacten (gedeeltelijk) boven de grondwaterspiegel komen te liggen en met zuurstof in contact komen, zodat deze sneller vergaan. Om dit te voorkomen dient onderzocht te worden of archeologische erfgoed in het plangebied aanwezig kan zijn/is. Als archeologisch erfgoed aanwezig is, dient te worden aangegeven wat de impact van de beoogde peilwijziging hierop is. Bij een negatieve impact dienen verder mitigerende maatregelen beschreven te worden.