Blauwe omgevingsvisie en waterbeheerprogramma

Hoe gaan we in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier om met de effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Hoe zorgen we voor voldoende water van goede kwaliteit? En wat betekent dat voor de inrichting van onze provincie? Deze vragen staan centraal in de visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

In onderstaande animaties leggen we aan je uit wat er aan de hand (video 1) is en wat onze visie is op een klimaatbestendig Fryslân (video 2).

Met de mienskip

Water en bodem zijn leidend bij de aanpak van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. In Friesland kennen we verschillende bodemtypes; veengronden, kleigronden, zandgronden, Waddeneilanden en bebouwd gebied.

De visie is een leidraad voor toekomstige plannen. De visie is geen uitvoeringsplan. Samen met de mienskip werken we de komende jaren de visie verder uit in uitvoeringsplannen en gebiedsplannen. Dit doen we voor de verschillende deelgebieden in Fryslân.

Definitieve vaststelling

In 2023 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de toekomstvisie vastgesteld. De visie geeft inhoud voor het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en de Provinciale Omgevingsvisie. Voor het ontwikkelen van beleid en plannen over water, bodem en ruimte gebruiken we de visie als basis. Wetterskip Fryslân gebruikt de visie ook om bestaande plannen, zoals het Waterbeheerprogramma 2022-2027, te herzien.

Webinar

Tijdens een webinar in maart 2023 hebben we de toekomstvisie toegelicht. Via deze link kijk je het webinar terug.

Documenten

Waterbeheerprogramma

We investeren de komende zes jaar in het versterken van dijken, de aanleg van waterbergingsgebieden, het langer vasthouden van zoet water en de verbetering van de waterkwaliteit. Ook richten we de blik verder vooruit. Om de effecten van de klimaatverandering op te kunnen vangen zijn maatregelen en ruimtelijke keuzes onvermijdelijk. Dat staat in ons waterbeheerprogramma 2022-2027.

Dit programma is in samenwerking met de Provincie Fryslân opgesteld. De provincie is verantwoordelijk voor het Regionaal Waterprogramma 2022-2027  dat het kader is voor het waterbeheerprogramma. In de voorbereidingen zijn ook diverse belangenvertegenwoordigers en instanties geconsulteerd.