Update droogte 29 juni: Start inspecties droogtegevoelige polderdijken

  • geplaatst op 29 juni 2020 om 13:20

Wetterskip Fryslân start deze week met de inspectie van 100 kilometer droogtegevoelige polderdijken in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. Medewerkers van het waterschap controleren of er schade is door verdroging. Bijvoorbeeld scheurvorming, lekkages of schade aan de grasmat.

Aanleiding voor de inspectie is het neerslagtekort. Dat is in Fryslân op sommige plekken opgelopen naar 180 millimeter. Wetterskip Fryslân inspecteert polderdijken met een veenondergrond en polderdijken die door hun ligging meer risico op schade lopen dan gemiddeld. Bijvoorbeeld door een groot peilverschil tussen de boezem (meren en kanalen) en de achterliggende polder. Hierdoor staat er veel waterdruk op deze polderdijken.

droogte.jpg

Kaartje neerslagtekort in Fryslân, eind juni 2020.

Hogere waterstanden

Na de warme en droge dagen van vorige week,  worden deze week normale temperaturen en neerslaghoeveelheden voor de tijd van het jaar verwacht. We houden nog steeds hogere waterstanden aan in de Friese meren en kanalen en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.                      

Heeft u vragen over de hogere waterstanden dan kunt u onze rayonbeheerders bereiken via 058  292 22 22.

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer. Verder vragen we agrariërs de volgende maatregelen te nemen om watertekorten te voorkomen: 

  • Overleg bij gebruik van oppervlaktewater met de rayonbeheerder in uw gebied via telefoon (058) 292 22 22. Zo houden wij zicht op de vraag naar water en kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
  • Ieder perceel is onderdeel van een watersysteem. Uw rayonbeheerder kan dit toelichten. Overleg met de watergebruikers binnen het betreffende watersysteem hoe samen watertekorten kunnen worden voorkomen.
  • Voorkom dat iedereen op hetzelfde moment oppervlaktewater gebruikt. Spreek tijdvakken af wie wanneer water gebruikt.
  • Laat de gebruiker van wie de grond het verste van het waterinlaatpunt ligt, als eerste het oppervlaktewater gebruiken. Zo komt deze agrariër niet in de situatie dat het water op is, voordat het zijn of haar grond kan bereiken.
  • Wateronttrekking mag niet leiden tot zichtbare peilverlaging. Vraag en aanbod moeten in evenwicht blijven. 

Grondwaterstanden

De regen heeft voor een korte opleving van de grondwaterstanden gezorgd, maar zijn nog wel steeds laag voor de tijd van het jaar. Alleen voldoende neerslag kan het grondwater weer aanvullen. 

Water uit IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voorlopig voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren.

Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen. Voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Doorspoelen en afvoeren

In droge perioden laten we in de polders extra water in vanuit de meren en kanalen  Ook in deze droge periode voeren we soms water af. Dit doen we om te voorkomen dat sloten droogvallen, maar ook om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden. Voor de waterkwaliteit is het nodig dat er een klein beetje stroming blijft. Deze stroming creëren we door iets meer water vanuit de boezem in te laten en dit vervolgens terug te pompen in de boezem. Dit overtollige water is vervolgens weer beschikbaar om weer in een polder te worden ingelaten.

Ook voeren we water af naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Fryslân is ondanks de warmte nog steeds goed. Bij de metingen op de zwemwaterlocaties zijn geen overschrijdingen van de norm voor blauwalg of de e-coli bacterie  aangetroffen. Op zwemwater.nl staat waar u veilig kunt zwemmen in Fryslân.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl(externe website)(externe website).

Waterbeheer doen we samen

Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze pagina's veelgestelde vragen en antwoorden over droogte,  waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort