Kaart actuele grondwaterstanden

      

    

De kaart onderaan de pagina geeft informatie over de actuele grondwaterstand ten opzichte van NAP op 8 verschillende meetpunten in Fryslân. De grafiek geeft de grondwaterstand over een langere periode weer. De gegevens op de kaart worden dagelijks bijgewerkt.

Bij de selectie van de grondwatermeetpunten is gekeken naar het onderscheid in grondsoort (zand, klei en veen), gebruik (landbouw, natuur, recreatie) en waterbeheer (verzilting, peilbeheer en verdroging).

Diep en ondiep grondwater

Grondwater is water dat zich onder het maaiveld (grondoppervlak) in de bodem bevindt. We onderscheiden diep en ondiep grondwater. Diep grondwater bevindt zich in diepere, watervoerende lagen. Tussen ondiep en diep grondwater kan een slecht doorlatende leem- of kleilaag liggen. Soms stroomt het diepe grondwater naar boven toe (kwel) of omgekeerd (inzijging).

Gebruik grafiek

 

 
Informatie in deze kaart is ook als tekst beschikbaar