Tips voor boeren bij watertekort, beregening en bevloeiing

Als agrariër kun je zelf maatregelen nemen om lokaal watertekort te beperken. Hier lees je enkele tips en wat je zelf moet doen bij beregening en bevloeiing.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Afstemmen van vraag en aanbod

 • Overleg bij gebruik van oppervlaktewater met de rayonbeheerder in je gebied via (058) 292 22 22. Zo houden wij zicht op de vraag naar water en kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
 • Ieder perceel is onderdeel van een watersysteem. Je rayonbeheerder kan dit toelichten. Overleg met de watergebruikers binnen het betreffende watersysteem hoe samen watertekorten kunnen worden voorkomen. Zoek elkaar op of maak een WhatsApp-groep aan.
 • Voorkom dat iedereen op hetzelfde moment oppervlaktewater gebruikt. Spreek tijdvakken af wie wanneer water gebruikt.
 • Laat de gebruiker van wie de grond het verste van het waterinlaatpunt ligt, als eerste het oppervlaktewater gebruiken. Zo komt deze agrariër niet in de situatie dat het water op is, voordat het zijn of haar grond kan bereiken.

Prioriteren

 • Stop eerder met het beregenen van gras en mais ten gunste van akker- en tuinbouwgewassen.

Beregen vóór 10.00 uur en na 16.00 uur

 • Beregen op zonnige dagen niet op het heetste moment van de dag (tussen 10.00 en 16.00 uur). Dan gaat er veel water verloren door verdamping.

Zorg voor doorstroming

 • Houd duikers schoon en haal begroeiing weg voor een goede wateraanvoer. Soms zijn de waterstanden laag door begroeiing of verstopte duikers.

Op bepaalde plekken kan het meerdere dagen duren voordat het water weer op peil is, omdat de begroeiing de doorstroming remt. Bij schouw-, hoogwater- en andere sloten zijn de eigenaren verantwoordelijk voor het schoonhouden van de sloot. Op de kaart onderhoudsplicht sloten zie je of je een sloot moet onderhouden. 

Vergunning en melding voor wateronttrekking (beregening/bevloeiing)

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Onttrekken van oppervlaktewater

Voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater voor beregening of bevloeiing heb je een vergunning nodig wanneer je dit doet: 

 • op de Waddeneilanden
 • uit hoogwatersloten
 • uit gebieden met een peil boven boezempeil (52 centimeter beneden NAP)

Een vergunning vraag je aan via www.omgevingsloket.nl. Heb je hierbij hulp nodig? Ga dan naar onze pagina over hoe je een vergunning aanvraagt of melding doet.

Onttrekken van grondwater

Voor het tijdelijk onttrekken van grondwater voor beregening of bevloeiing:

 • is een vergunning nodig bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur.
 • geldt een meldingsplicht bij onttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl. Heb je hierbij hulp nodig? Ga dan naar onze pagina over hoe je een vergunning aanvraagt of melding doet.

Maatregelen watertekort bij droogte

Als er veel water wordt gebruikt voor beregening, kan er in een gebied een watertekort ontstaan. Wanneer een watertekort dreigt, nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld om de aanvoer van water te verbeteren. Het kan voorkomen dat deze maatregelen niet voldoende zijn om het peil te handhaven. De volgende stap die we dan nemen is het instellen van de verdringingsreeks. Een van die maatregelen is het instellen van een beregeningsverbod. We willen dit zo lang mogelijk voorkomen.

Lees meer over de maatregelen die wij nemen bij een watertekort