Tips voor boeren bij watertekort, beregening en bevloeiing

Als agrariër kunt u zelf maatregelen nemen om lokaal watertekort te beperken. Hier leest u enkele tips en wat u moet doen bij beregening en bevloeiing.

Inhoudsopgave

  Afstemmen van vraag en aanbod

  • Overleg bij gebruik van oppervlaktewater met de rayonbeheerder in uw gebied via (058) 292 22 22. Zo houden wij zicht op de vraag naar water en kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
  • Ieder perceel is onderdeel van een watersysteem. Uw rayonbeheerder kan dit toelichten. Overleg met de watergebruikers binnen het betreffende watersysteem hoe samen watertekorten kunnen worden voorkomen. Zoek elkaar op of maak een WhatsApp-groep aan.
  • Voorkom dat iedereen op hetzelfde moment oppervlaktewater gebruikt. Spreek tijdvakken af wie wanneer water gebruikt.
  • Laat de gebruiker van wie de grond het verste van het waterinlaatpunt ligt, als eerste het oppervlaktewater gebruiken. Zo komt deze agrariër niet in de situatie dat het water op is, voordat het zijn of haar grond kan bereiken.

  Prioriteren

  • Stop eerder met het beregenen van gras en mais ten gunste van akker- en tuinbouwgewassen.

  Beregen vóór 10.00 uur en na 16.00 uur

  • Beregen op zonnige dagen niet op het heetste moment van de dag (tussen 10.00 en 16.00 uur). Dan gaat er veel water verloren door verdamping.

  Zorg voor doorstroming

  • Houd duikers schoon voor een goede wateraanvoer.

  Vergunning en melding voor wateronttrekking (beregening/bevloeiing)

  Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

  Onttrekken van oppervlaktewater

  Voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater voor beregening of bevloeiing heeft u een vergunning nodig wanneer u dit doet: 

  • op de Waddeneilanden
  • uit hoogwatersloten
  • uit gebieden met een peil boven boezempeil (52 centimeter beneden NAP)

  Een vergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl. Heeft u hierbij hulp nodig? Ga dan naar onze pagina over hoe u een vergunning aanvraagt of melding doet.

  Onttrekken van grondwater

  Voor het tijdelijk onttrekken van grondwater voor beregening of bevloeiing:

  • is een vergunning nodig bij grondwateronttrekking van meer dan 60 kubieke meter water per uur.
  • geldt een meldingsplicht bij onttrekking van minder dan 60 kubieke meter water per uur.

  Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl. Heeft u hierbij hulp nodig? Ga dan naar onze pagina over hoe u een vergunning aanvraagt of melding doet.

  Maatregelen watertekort bij droogte

  Als er veel water wordt gebruikt voor beregening, kan er in een gebied een watertekort ontstaan. Wanneer een watertekort dreigt, nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld om de aanvoer van water te verbeteren. Het kan voorkomen dat deze maatregelen niet voldoende zijn om het peil te handhaven. De volgende stap die we dan nemen is het instellen van de verdringingsreeks. Een van die maatregelen is het instellen van een beregeningsverbod. We willen dit zo lang mogelijk voorkomen.

  Lees meer over de maatregelen die wij nemen bij een watertekort