Wijzigen waterpeil

Voor het wijzigen van een waterpeil in een gebied kun je een verzoek doen voor een peilwijziging. Afhankelijk van de invloed verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

Toelichting hoogte waterpeilen

De streefhoogten van de verschillende waterpeilen zijn afgestemd op de functies (landbouw, natuur, bebouwing) van het gebied. De hoogte van de waterpeilen zijn door ons bestuur vastgesteld in peilbesluiten. Het vaststellen van peilbesluiten is een wettelijke verplichting voor het waterschap. Door middel van een watervergunning kan tijdelijk (maximaal 10 jaar) afgeweken worden van de vastgestelde peilbesluiten.

Aanvragen waterpeilwijziging

Wil je een waterpeilwijziging aanvragen? Stuur dan een verzoek naar ons bestuur. Waar je verzoek aan moet voldoen en welke bijlagen je mee moet sturen, zie je hier. Stuur je verzoek naar info@wetterskipfryslan.nl of naar ons postbusadres.

Beoordeling invloed peilwijziging

Na ontvangst van je verzoek beoordelen wij de impact (invloed) die je peilwijziging heeft op de verschillende belangen. Dit doen we op basis van ons beleid. Bijvoorbeeld de invloed op de inrichting en het beheer van het watersysteem. Het resultaat van deze beoordeling kan zijn:

  • afhandeling via een peilbesluit (peilwijziging), of;
  • afhandeling via een watervergunning (peilafwijking). 

Afhandeling via een peilbesluit

Wanneer de peilwijziging permanent is, wordt de aanvraag afgehandeld via de peilbesluitprocedure.

  • De behandelingstermijn is in principe 6 maanden. Hiervoor moet je verzoek wel compleet zijn.
  • De verschillende belangen worden tijdens deze termijn zorgvuldig afgewogen. 
  • Het ontwerp peilbesluit leggen we ter inzage zodat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om te reageren.
  • Ons bestuur beslist over de aanvraag.

Afhandeling via een watervergunning

Gaat het om een tijdelijke afwijking van het vastgestelde waterpeil? Dan gaat je aanvraag voor peilafwijking via een watervergunning.  Er kan dan tijdelijk afgeweken worden van het vastgestelde peil.

Tarieven peilwijziging

    2023
Vergunning met meer dan gemiddeld aantal uren voor overleg en onderzoek 1.852,18
Vergunning met veel uren voor overleg en onderzoek

starttarief

2.118,20

Wijziging van een vastgesteld peilbesluit en het maken van de daarvoor noodzakelijke werken inclusief de kosten van publicatie

3.177,31

De meest recente en geldende tarieven staan in onze Legesverordening.