Verbeteren watersystemen Oldelamer-Nijelamer

We hebben een opgave om de watersystemen in bemalingsgebied Oldelamer-Nijelamer te verbeteren. Zo verbeteren we de waterkwaliteit en is het gebied beter voorbereid op klimaatverandering.

Doelen van het project

Werken aan een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding

Het is de bedoeling dat er in gebied Oldelamer-Nijelamer (de polders De Ontginning, Auke Algra en Boelstrapolder) een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding komt. Dat doen we door het verbreden van watergangen (in totaal 9,7 kilometer). Hierdoor kunnen we ons onderhoud aanpassen. Zo voldoen we aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water: het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Ook zorgen de verruimde watergangen voor meer waterberging en een betere wateraanvoer.

Aanleg onderwatertaluds

De aan te pakken watergangen worden verbreed voor een goede wateraan- en -afvoer. Tegelijkertijd bieden we meer ruimte aan het waterleven. Hierdoor ontstaat een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in luwe oevers. Dit zuivert het water. Hiermee voldoen we aan doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

In onderstaande afbeeldingen geven we een indruk hoe de aangepaste hoofdwateren eruit zien na realisatie van het project.

Dwarsdoorsnede van een hoofdwatergang met bestaand profiel (zwarte lijn) en toekomstig, integraal leggerprofiel:

Oude en nieuwe profiel De Jordaan .jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Voorbeeld van een sloot in de zomer met aan beide kanten begroeiing:

Foto sloot zomer met beide kanten begroeiing.jpg

Dwarsdoorsnede van een sloot in de zomer met aan beide kanten begroeiing

 

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Voorbeelden van een sloot in het najaar met aan één kant begroeiing:

foto sloot najaar met aan een kant begroeiing .jpg

Dwarsdoorsnede sloot najaar met aan een kant begroeiing .jpg

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Minder intensief onderhoud

Door de verbreding van de watergangen kunnen we deze op een manier onderhouden die meer recht doet aan de waterkwaliteit en het waterleven. Dat betekent dat waterplanten bij het jaarlijkse onderhoud aan één kant (over 25 procent van de waterbreedte) van de watergang blijven staan. Dit verbetert ook het leefgebied voor planten en dieren, de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

Definitief projectplan 

Ons dagelijks bestuur heeft op 21 februari 2023 het projectplan 'aanpassen watersystemen Oldelamer-Nijelamer' vastgesteld, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Het projectplan en de bijbehorende stukken lagen vanaf 24 februari tot en met 6 april 2023 ter inzage via ons elektronische waterschapsblad op overheid.nl. 

In deze bekendmaking kunt u de stukken bij het projectplan inzien door in de linkerkolom onder ‘externe bijlagen’ te klikken op de bijlagen. De antwoorden op de zienswijzen staan vermeld in de antwoordnota.

Hoe zag de procedure projectplan er tot dusver uit?

In het door Wetterskip Fryslân opgestelde projectplan staan alle uit te voeren maatregelen per watergang in bemalingsgebied Oldelamer-Nijelamer beschreven. Het ontwerp-projectplan heeft van 10 oktober tot 22 november 2022 ter inzage gelegen. Er zijn op het ontwerp-projectplan 23 zienswijzen ingediend.

Ons dagelijks bestuur heeft op 21 februari 2023 het projectplan 'aanpassen watersystemen Oldelamer-Nijelamer' vastgesteld met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Het projectplan en de bijbehorende stukken lagen van 24 februari tot en met 6 april 2023 ter inzage via ons elektronische waterschapsblad op overheid.nl.

Uitspraak rechtbank

Tegen het besluit van het dagelijks bestuur is door zes indieners beroep aangetekend. Op 20 juni 2023 vond hierover de zitting van de rechtbank plaats. Op 5 oktober 2023 heeft de rechtbank Noord-Nederland in Groningen uitspraak gedaan. De rechtbank heeft alle beroepen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van de rechtbank kon door belanghebbenden en het bestuursorgaan nog hoger beroep worden ingesteld. Door drie belanghebbenden is bij de afdeling bestuursrechtzaak van de Raad van State in Den Haag hoger beroep aangetekend. De datum van behandeling van dit hoger beroep is nog niet bekend. 

We nemen graag weer contact op met de grondeigenaren

Op basis van de uitspraak van de rechtbank gaan we door met de voorbereidingen voor de uitvoering van de maatregelen. We willen het project graag in goede samenwerking met de betrokken eigenaren uitvoeren. Dit betekent dat we weer contact opnemen met de betreffende eigenaren om de gedane voorstellen om te zetten naar overeenkomsten.

Hoe verhouden de voorstellen uit het voortraject zich tot het projectplan?

Voor het waterschap zijn de maatregelen, zoals beschreven in het projectplan, het uitgangspunt. De voorstellen aan de betreffende eigenaren gaan over het compenseren van de geleden schade als gevolg van de maatregelen. Het voorstel valt juridisch onder de schadevergoedingsregeling waterstaatswerken. Als het minnelijk overleg over de schadevergoeding en het gebruik van de grond niet tot overeenstemming leidt, wordt de schade op verzoek vastgesteld bij afzonderlijk Awb-nadeelcompensatiebesluit.

Als er geen overeenstemming kan worden bereikt over het gebruik van de grond of de overdracht daarvan, dan zal Wetterskip Fryslân gebruik maken van haar bevoegdheid om op grond van artikel 5.24 van de Waterwet over te gaan tot het opleggen van een gedoogplicht. Met een gedoogplicht kunnen de werkzaamheden uit het projectplan worden uitgevoerd, ongeacht de toestemming van een eigenaar of andere rechthebbende van grond. De gedoogplicht wordt opgelegd bij individuele beschikking. De beschikking moet tenminste twee weken voor aanvang van de werkzaamheden worden bekendgemaakt aan de rechthebbenden (spoedeisende gevallen uitgezonderd). Tegen de beschikking staat bezwaar en eventueel later beroep open.

Planning (onder voorbehoud):

De uit te voeren werkzaamheden worden omschreven in een werkomschrijving (bestek). Via een aanbestedingsprocedure selecteren we een aannemer die het werk gaat uitvoeren. 

De planning (onder voorbehoud) van het doorlopen van de procedure tot aan de uitvoering van het werk is als volgt:

  • Vanaf april 2024: wachten op zittingsdatum Raad van State. Er zijn bij de Raad van State achterstanden en een verwachte datum of periode is niet aan te geven. Tijdens de wachtperiode voeren we overleg met grondeigenaren om voorstellen om te zetten naar overeenkomsten.
  • Najaar 2024: aanbesteding van het werk.
  • 2025: start werkzaamheden.