Verbeteren watersystemen Oldelamer-Nijelamer

We hebben een opgave om de watersystemen in bemalingsgebied Oldelamer-Nijelamer te verbeteren. Zo verbeteren we de waterkwaliteit en is het gebied beter voorbereid op klimaatverandering.

Doelen van het project

Werken aan een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding

Het is de bedoeling dat er in gebied Oldelamer-Nijelamer (de polders De Ontginning, Auke Algra en Boelstrapolder) een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding komt. Dat doen we door het verbreden van watergangen (in totaal 9,7 kilometer). Hierdoor kunnen we ons onderhoud aanpassen. Zo voldoen we aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water: het verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. Ook zorgen de verruimde watergangen voor meer waterberging en een betere wateraanvoer.

Aanleg onderwatertaluds

De aan te pakken watergangen worden verbreed voor een goede wateraan- en -afvoer. Tegelijkertijd bieden we meer ruimte aan het waterleven. Hierdoor ontstaat een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in luwe oevers. Dit zuivert het water. Hiermee voldoen we aan doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

In onderstaande afbeeldingen geven we een indruk hoe de aangepaste hoofdwateren eruit zien na realisatie van het project.

Dwarsdoorsnede van een hoofdwatergang met bestaand profiel (zwarte lijn) en toekomstig, integraal leggerprofiel:

Oude en nieuwe profiel De Jordaan .jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Voorbeeld van een sloot in de zomer met aan beide kanten begroeiing:

Foto sloot zomer met beide kanten begroeiing.jpg

Dwarsdoorsnede van een sloot in de zomer met aan beide kanten begroeiing

 

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Voorbeelden van een sloot in het najaar met aan één kant begroeiing:

foto sloot najaar met aan een kant begroeiing .jpg

Dwarsdoorsnede sloot najaar met aan een kant begroeiing .jpg

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Minder intensief onderhoud

Door de verbreding van de watergangen kunnen we deze op een manier onderhouden die meer recht doet aan de waterkwaliteit en het waterleven. Dat betekent dat waterplanten bij het jaarlijkse onderhoud aan één kant (over 25 procent van de waterbreedte) van de watergang blijven staan. Dit verbetert ook het leefgebied voor planten en dieren, de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

Waar staan we nu?

Ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen

In het projectplan staan alle uit te voeren maatregelen per watergang beschreven. Het ontwerp-projectplan heeft van 10 oktober tot 22 november 2022 ter inzage gelegen via overheid.nl. Er zijn op het ontwerp-projectplan 23 zienswijzen ingediend. Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk. Bekijk het het ontwerp-projectplan aanpassen watersystemen Oldelamer-Nijelamer op overheid.nl

Een aantal indieners vroeg in hun schriftelijke zienswijze of zij een mondelinge toelichting konden geven. Deze personen hebben we uitgenodigd voor het geven van die toelichting. Het verslag van de toelichtingen zijn (geanonimiseerd) opgenomen in de antwoordnota.

Hoe verhouden de voorstellen uit het voortraject zich tot de ingediende zienswijzen?

Voor het waterschap zijn de maatregelen, zoals beschreven in het projectplan, het uitgangspunt. De voorstellen gaan over het compenseren van de geleden schade. De ingediende zienswijzen gaven aanleiding om het projectplan aan te passen. 

Definitief projectplan ligt ter inzage

Ons dagelijks bestuur heeft op 21 februari 2023 het projectplan 'aanpassen watersystemen Oldelamer-Nijelamer vastgesteld, met inachtneming van de ingediende zienswijzen. Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 februari t/m 6 april 2023 ter inzage via ons elektronische waterschapsblad op overheid.nl. 

In deze bekendmaking kunt u de stukken bij het projectplan inzien door in de linkerkolom onder ‘externe bijlagen’ te klikken op de bijlagen. Ook leest u in de publicatie over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het besluit. De antwoorden op de zienswijzen staan vermeld in de antwoordnota.

Planning

De planning (onder voorbehoud) van het doorlopen van de procedure tot aan de uitvoering van het werk is als volgt:

  • Januari 2023: overleg met de betrokkenen die hun zienswijze mondeling willen toelichten.
  • 21 februari 2023: bestuur stelt projectplan en antwoordnota vast. De indieners van zienswijzen ontvangen persoonlijk bericht.
  • 24 februari t/m 6 april: projectplan ligt ter inzage.
  • Tot en met juni 2023: aanbesteding van het werk.
  • Vanaf augustus 2023: start werkzaamheden.