Oevers en keringen Leeuwarden-Zuid

In Leeuwarden-Zuid verbeteren we de waterkeringen en leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Zo zorgen we voor minder wateroverlast en schoon water in het gebied. De werkzaamheden starten in 2020 en zijn in 2024 klaar. 

Werkgebied

Het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden ligt aan de zuidkant van de gemeente Leeuwarden en voor een klein deel in de gemeente Waadhoeke. Het werkgebied is op de onderstaande kaart met roze gekleurde vlakken aangegeven:

Kaart leeuwarden zuid.jpg

Verbeteren waterkeringen

De waterkeringen in Leeuwarden-Zuid zijn op een aantal locaties niet hoog en/of stabiel genoeg.  We verbeteren de keringen, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Zo is de streek beter beschermd tegen wateroverlast. 

Het werk bestaat uit:

  • herstellen van bestaande keringen en mogelijk daaraan gerelateerde kunstwerken (bijvoorbeeld een inlaat, stuw of duiker).
  • verleggen van bestaande keringen naar locaties waar al hogere grond aanwezig is. Door de verplaatsing passen de keringen beter in de omgeving en ze eenvoudiger te beheren.

Wijziging legger

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterkering kan de legger, waar dit van toepassing is, worden gewijzigd. Ook kan de legger worden gewijzigd als bij onze controles in het veld blijkt dat de ligging van de huidige waterkering onjuist in de bestaande legger is opgenomen. Kijk voor meer informatie over de legger op onze leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We combineren het verbeteren van de keringen, daar waar mogelijk, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit. 

Wanneer gaan we aan de slag?

Eerst voeren we in het gebied onderzoeken en metingen uit. Daarna werken we voorstellen uit tot maatregelen die we voorleggen en bespreken met betrokken grondeigenaren. Na afstemming starten we in 2020 met de kleine werkzaamheden.

Bij de grotere en meer ingrijpende maatregelen maken we eerst een ontwerp. Dit ontwerp leggen we voor aan betrokken grondeigenaren. Daarna worden de vergunningsprocedures doorlopen en kan de aannemer na de aanbesteding starten met de werkzaamheden. 

Vanwege de grootte van het gebied duren de werkzaamheden tot in 2024.

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. We proberen de overlast te beperken door het werk in deelgebieden en per landeigenaar uit te voeren. We houden omwonenden en andere betrokken partijen per deelgebied op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke hinder.

Wie voert het project uit?

Onze eigen onderhoudsmedewerkers of een aannemer voeren de kleine werkzaamheden uit. Voor de grote werken geven we na een aanbesteding een aannemer opdracht om de werkzaamheden uit te voeren.