Oevers en keringen Leeuwarden-Zuid

In Leeuwarden-Zuid verbeteren we de waterkeringen en leggen we waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan. Zo zorgen we voor minder wateroverlast en schoon water in het gebied. De werkzaamheden zijn gestart en duren naar verwachting tot en met 2025.

Werkgebied

De werkzaamheden vinden in het zuidelijke deel van de gemeente Leeuwarden plaats. Dit is het gebied tussen Deinum, Hilaard, Warten, Grou en Reduzum. Daarnaast vinden de werkzaamheden voor een klein deel ook in de gemeente Waadhoeke plaats. Het werkgebied bestaat uit ongeveer 30 deelgebieden. Per deelgebied bekijken we op welke wijze we efficiënt kunnen werken om daarmee (langdurige) overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken. Op onderstaande kaart is het werkgebied weergegeven:

Kaart leeuwarden zuid.jpg

Verbeteren waterkeringen

De waterkeringen in Leeuwarden-Zuid zijn op een aantal locaties niet hoog en/of stabiel genoeg.  We verbeteren de keringen, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Zo is de streek beter beschermd tegen wateroverlast. 

Het werk bestaat uit:

  • herstellen van bestaande keringen en mogelijk daaraan gerelateerde kunstwerken (bijvoorbeeld een inlaat, stuw of duiker).
  • verleggen van bestaande keringen naar locaties waar al hogere grond aanwezig is. Door de verplaatsing passen de keringen beter in de omgeving en ze eenvoudiger te beheren.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We combineren het verbeteren van de keringen, daar waar mogelijk, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit.

Wanneer gaan we aan de slag?

In 2020 hebben de onderzoeken en metingen in het gebied plaatsgevonden. In 2021 is op een aantal locaties klein en groot onderhoud uitgevoerd en sindsdien werken we daaraan verder. 

Voor de werkzaamheden maken we eerst een ontwerp. Dit ontwerp leggen we voor aan betrokken grondeigenaren en -gebruikers. Daarna worden de benodigde vergunningsprocedures doorlopen en kan de aannemer na de aanbesteding starten met de werkzaamheden. De betrokken grondeigenaren en -gebruikers worden hier tijdig over geïnformeerd.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het gebied eind 2025 afgerond.

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Per deelgebied houden we omwonenden en andere partijen vanuit Wetterskip Fryslân en de aannemer goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.

Wie voert het project uit?

Een groot gebied, vraagt om een goede aanpak. Een aanpak waarbij we met verschillende partijen de schouders eronder zetten! Dit betekent dat u meerdere aannemers in het gebied aan het werk ziet. Onze eigen onderhoudsafdeling voert het klein onderhoud uit op diverse locaties. Hier kunnen eventueel ook aannemers bij worden ingezet. Het groot onderhoud wordt door één of meerdere aannemers uitgevoerd. Samen zorgen we ervoor binnen de aangegeven tijd het werk te realiseren en een kwalitatief goed gebied achter te laten.

Wijziging legger

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterkering kan de legger, waar dit van toepassing is, worden gewijzigd. De legger is een juridisch document waarin de door het waterschap te beheren en te onderhouden waterstaatswerken zijn opgenomen qua ligging, afmetingen en verantwoordelijkheden. Ook kan de legger worden gewijzigd als bij onze controles in het veld blijkt dat de ligging van de huidige waterkering onjuist in de bestaande legger is opgenomen. Kijk voor meer informatie over de legger op onze leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen.