Onderhoud sloten: wat u als grondeigenaar moet doen

Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten hebben vaak de plicht deze te onderhouden. Deze onderhoudsplicht kan ook gelden voor objecten als duikers of stuwen. Tijdens de najaarsschouw controleren we of dit onderhoud goed is uitgevoerd.

Schouwgebied 2017: Oost Fryslân

In november controleren wij de sloten in het oostelijk deel van Fryslân. Ook waar het waterschap de controle niet uitvoert dienen eigenaren de sloten goed schoon te houden. De onderhoudsplicht geldt namelijk voor het hele beheergebied.

In november 2018 controleert Wetterskip Fryslân het westelijk deel.

Onderhoudsplicht op de kaart

Weet u niet zeker of de sloot of object langs of bij uw huis of perceel onder de schouw valt?

Onderhoud kaden

Ook voor kaden kan een onderhoudsplicht gelden. Wat u hiervoor moet doen en wanneer dit onderhoud klaar moet zijn vindt u op de pagina over de kadeschouw.

Diepte sloten

Bij de diepteschouw controleren we of sloten voldoende op diepte zijn of dat ze gebaggerd moeten worden. Ongeveer elke 12 jaar houden we per gebied een diepteschouw.

Onderhoud sloten: vóór 1 november klaar

  1. Begroeiing in sloten moet verwijderd zijn.
  2. Sloten moeten op het oorspronkelijk profiel zijn gebracht (ondiepte verwijderen, ingezakte/ingetrapte taluds herstellen).
  3. Takken, (hekkel)afval en andere materialen die een goede doorstroming belemmeren, moeten uit het doorstroomprofiel worden verwijderd en afgevoerd.
  4. Duikers moeten schoongemaakt zijn en het water optimaal kunnen doorlaten (materiaal in, voor of achter de duiker verwijderen).

Deponeren van hekkelspecie in sloten en vaarten is verboden.

Wat gebeurt er bij nalatigheid?

U krijgt een brief met daarin de verbeterpunten en de datum wanneer alles op orde moet zijn. Is het onderhoud na de herschouw nog niet uitgevoerd, dan gaat het waterschap de onderhoudswerkzaamheden zelf uitvoeren. Deze kosten verhaalt het waterschap op de eigenaar.

Wijzigen schouwwater

Wilt u een schouwwater wijzigen? U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Wetterskip Fryslân.