Update droogte 12 juni: neerslagtekort blijft hoog ondanks regen

  • geplaatst op 12 juni 2020 om 13:54

De regen van de afgelopen week is zeer welkom voor natuur en landbouw. Hierdoor is het neerslagtekort iets teruggelopen. Momenteel is het tekort in Fryslân 145 mm. Maar dat is nog steeds hoog voor deze tijd van het jaar. We houden daarom een hoger waterpeil  in de Friese meren en kanalen (Friese boezem) en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot.

                                                                                                                             Neerslagtekort Fryslân in juni 2020.png

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt als grondeigenaar zelf een bijdrage leveren door inlaten en duikers schoon te houden voor een goede waterdoorvoer. Verder vragen we agrariërs de volgende maatregelen te nemen om watertekorten te voorkomen: 

  • Overleg bij gebruik van oppervlaktewater met de rayonbeheerder in uw gebied via telefoon (058) 292 22 22. Zo houden wij zicht op de vraag naar water en kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
  • Ieder perceel is onderdeel van een watersysteem. Uw rayonbeheerder kan dit toelichten. Overleg met de watergebruikers binnen het betreffende watersysteem hoe samen watertekorten kunnen worden voorkomen.
  • Voorkom dat iedereen op hetzelfde moment oppervlaktewater gebruikt. Spreek tijdvakken af wie wanneer water gebruikt.
  • Laat de gebruiker van wie de grond het verste van het waterinlaatpunt ligt, als eerste het oppervlaktewater gebruiken. Zo komt deze agrariër niet in de situatie dat het water op is, voordat het zijn of haar grond kan bereiken.
  • Wateronttrekking mag niet leiden tot zichtbare peilverlaging. Vraag en aanbod moeten in evenwicht blijven. 

Grondwaterstanden

Door de regen zijn de grondwaterstanden de afgelopen week stabiel gebleven. Deze zijn nog wel steeds laag voor de tijd van het jaar. Alleen voldoende neerslag kan het grondwater weer aanvullen. 

Water uit IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voorlopig voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren.

Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen. Voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Doorspoelen en afvoeren

In droge perioden laten we in de polders extra water in vanuit de meren en kanalen  Ook in deze droge periode voeren we soms water af. Dit doen we om te voorkomen dat sloten droogvallen, maar ook om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden. Voor de waterkwaliteit is het nodig dat er een klein beetje stroming blijft. Deze stroming creëren we door iets meer water vanuit de boezem in te laten en dit vervolgens terug te pompen in de boezem. Dit overtollige water is vervolgens weer beschikbaar om weer in een polder te worden ingelaten.

Ook voeren we water af naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl(externe website).

Waterbeheer doen we samen

Mocht het net als in 2018 en 2019 droog blijven, dan moeten we samen aan de slag om watertekorten te voorkomen. Meer informatie vindt u op onze pagina's veelgestelde vragen en antwoorden over droogte,  waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort