Uitleg over Watergebiedsplannen

In een watergebiedsplan staat hoe wij het waterbeheer de komende 10 jaar in een bepaald gebied willen uitvoeren en knelpunten gaan oplossen.

Watergebiedsplannen zijn plannen op hoofdlijnen, die in samenspraak met belanghebbenden worden gemaakt. Voor het oplossen van de knelpunten nemen we verspreid over een aantal jaren verschillende maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn.

Stappen

Het opstellen en de vaststelling van een watergebiedsplan gebeurt in 5 verschillende stappen. Vanwege de complexiteit duurt dit ongeveer anderhalf jaar.

Onderwerpen

De onderwerpen die in de plannen aan de orde komen zijn:

Gewenst peilbeheer

Voor een watergebiedsplan onderzoeken we of de waterpeilen goed zijn afgestemd op het bestaande grondgebruik. Het peilbeheer dat zo goed mogelijk rekening houdt met eisen en wensen vanuit landbouw en natuur, is het 'gewenst peilbeheer'. Dit leggen we vast in een peilbesluit dat we iedere 10 jaar herzien.

Beheer en onderhoud (inrichtingsplan)

Om het gewenste peil te bereiken, kijken we naar de inrichting van het waterbeheer. Moet ergens een extra stuw komen, kan een gemaal verwijderd worden, is het nodig om watergangen te verbreden? In het watergebiedsplan willen we de aan- en afvoer van water waar nodig verbeteren.

Wateroverlast

Bij zware en langdurige regenbuien kan land onder water lopen. We onderzoeken of de oppervlakte grond dat onder water kan lopen, acceptabel is. Vaak is er extra waterberging nodig. Dit kan door sloten te verbreden en bergingspolders in te richten. Enige wateroverlast moeten we blijven accepteren, want helemaal voorkomen is te kostbaar.

Verdrogingsproblemen

Langdurige droge perioden kunnen tot lagere waterpeilen leiden. We onderzoeken of er maatregelen nodig en mogelijk zijn om een gebied minder gevoelig te maken voor droogteschade.

Schoon water

Hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren? Dit kan met onder andere natuurvriendelijke oevers. We onderzoeken waar in het gebied we deze oevers kunnen aanleggen. Ook bekijken we of we in een gebied maatregelen moeten nemen tegen een te hoog zoutgehalte in het grond- en oppervlaktewater.