Watergebiedsplan in 5 stappen

Het opstellen en de vaststelling van een watergebiedsplan gebeurt in 5 verschillende stappen. Vanwege de complexiteit duurt dit ongeveer anderhalf jaar.

Stap 1: Wat speelt er in het gebied?

We analyseren het gebied om de knelpunten en de mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Dit doen we door te rekenen en de resultaten te bespreken met onze beheerders die het gebied goed kennen.

Stap 2: Oplossingsrichtingen

Het watergebiedsplan wordt gemaakt voor een groot gebied, waardoor we de maatregelen niet tot in detail kunnen uitwerken. We gaan niet verder dan de oplossingsrichtingen aan te geven. Daarbij houden we rekening met de te verwachten ontwikkelingen in het gebied. De mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen bespreken we met vertegenwoordigers van belangengroepen in het gebied, zoals gemeenten, landbouw en natuur. Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert. Het gebied krijgt tijdens een streekbijeenkomst uitleg over de belangrijkste wateropgaven voor het gewenste waterbeheer.

Stap 3: Ontwerpplan

Met alle informatie en bijdragen van de klankbordgroep en de streek stellen we een ontwerp-watergebiedsplan op.

Stap 4: Inspraak en besluitvorming

Het ontwerpwatergebiedsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunt u reageren op het plan. De reacties worden beoordeeld en zo nodig passen wij het plan aan. Bij alle reacties vermelden we schriftelijk waarom deze wel of niet in het plan zijn overgenomen. Ons algemeen bestuur stelt vervolgens het watergebiedsplan vast.

Stap 5: Opstellen peilbesluit en uitvoeringsplannen

Na vaststelling van het watergebiedsplan stellen we een peilbesluit op en voeren we de bijbehorende maatregelen verspreid over meerdere jaren uit. Jaarlijks bepalen we welke (watergebiedsplan)maatregelen we in uitvoering kunnen nemen. Dit gebeurt op basis van prioritering en is afhankelijk van het beschikbare budget en de aanwezige capaciteit. De geselecteerde maatregelen werken we dan uit tot uitvoeringsplannen. Direct belanghebbenden, zoals grondeigenaren, worden hierbij betrokken.