Polder Himpensermar: inrichting als waterberging

We willen in het najaar van 2024 aan de slag met de inrichting van de polder Himpensermar onder Leeuwarden als waterberging. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme neerslag. Door de polder opnieuw in te richten kunnen we deze in extreem natte perioden als tijdelijke waterberging inzetten. 

Wat hebben we in december 2023 gedaan?

In december 2023 is de natuurtoets (waterspitsmuis en heikikker) uitgevoerd en hebben we de aanvraag voor ontheffing om de werkzaamheden te mogen uitvoeren ingediend bij provincie Fryslân. Ook is na een succesvolle aanbesteding onder ingenieursdiensten ingenieursbureau Antea Group geselecteerd en opdracht verleend.

Wat gaan we de komende periode doen?

De planning voor de komende periode is onder voorbehoud:

  • Januari/februari 2024: ingenieursbureau Antea Group start met het uitwerken van de schetsontwerpen. Zij onderzoeken eerst de mogelijkheden en de keuze van de ontwerpen voor de nieuwe waterin- en -uitlaat en keringen. Hierbij houden ze rekening met de gestelde eisen.
  • Januari/februari 2024: baggeren van de westelijke ringvaart door aannemer Van der Meer. De bagger droogt naast de vaart een seizoen lang in. De bagger willen we later gebruiken bij het onderhoudswerk aan de kering.
  • Voorjaar 2024: persoonlijke overleggen over de varianten en gezamenlijk overleg met de direct betrokkenen over het voorkeursontwerp. De uitnodiging hiervoor volgt.

Ook is dit project aangemeld voor de subsidiemogelijkheid GLB-NSP. Met de perceeleigenaar Staatsbosbeheer gaan we de mogelijkheden om werk met werk te maken in de komende periode verder onderzoeken.