Oevers en keringen Ljouwert

We gaan de waterkeringen ten noordwesten van Leeuwarden verbeteren. Verschillende trajecten met een totale lengte van 11,7 kilometer in het gebied dat globaal van Lekkum tot aan Bartlehiem loopt. Zo beschermen we inwoners tegen wateroverlast bij extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. De uitvoering van het project is gestart en ronden we naar verwachting in 2025 af. 

Werkgebied

De waterkeringen liggen ten noordwesten van Leeuwarden en zijn verdeeld in verschillende trajecten met een totale lengte van 11,7 kilometer. Het projectgebied loopt van Lekkum, Wyns en Miedum tot aan Bartlehiem. De trajecten liggen zowel in landelijk als bebouwd gebied. Op onderstaande kaart is het werkgebied in roze weergegeven.

Kaart gebied Ljouwert
legenda bij kaart Ljouwert

Werkzaamheden

De waterkeringen voldoen op een aantal locaties niet aan de gestelde normen door onvoldoende hoogte en instabiliteit. Met het verbeteren van de waterkeringen beschermen we inwoners tegen wateroverlast bij extreme weersomstandigheden.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

  • herstellen van bestaande waterkeringen door deze te verbreden en op te hogen.
  • Aanpassen van kunstwerken indien nodig (bijvoorbeeld een inlaat, stuw of duiker).
  • Verleggen van waterkeringen naar locaties waar hogere grond aanwezig is.

Het verleggen van waterkeringen naar hogere gronden heeft als voordeel dat de waterkeringen beter in de omgeving worden ingepast, eenvoudiger te beheren zijn en aanleg- en onderhoudskosten worden beperkt.

Aanpak en planning

In 2022 zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Er zijn onder andere meetwerkzaamheden in het veld uitgevoerd en onderzoeken opgestart. In de tweede helft van 2023 startte de uitvoering van de werkzaamheden voor een aantal waterkeringen in het landelijke gebied. De voorbereidende werkzaamheden in bebouwd gebied zijn complexer en vragen daarom op bepaalde locaties meer tijd, in ieder geval tot en met 2024. Per deeltraject informeren we de omgeving over de planning met bijbehorende maatregelen, zodat helder is wanneer we op welke plek aan het werk zijn.

Zowel in het landelijk gebied als in de bebouwde gebieden worden direct belanghebbenden waar mogelijk betrokken om samen tot een planuitwerking te komen met eventueel geïntegreerde kansen in en uit de omgeving. Daarbij is het uitgangspunt dat deze kansen, die niet bijdragen aan de doelen van het waterschap, gefinancierd dienen te worden door de belanghebbende partij.  

Naar verwachting ronden we in 2025 de laatste werkzaamheden af en is daarmee het gebied beschermd tegen wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. 

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is mogelijk hinder van bouwverkeer en aan- en afvoer van materiaal. En kan er overdag enige geluidsoverlast ontstaan. Wij communiceren dit tijdig met de omgeving en waar mogelijk beperken we zoveel mogelijk (langdurige) overlast.

Wie voert het project uit?

De werkzaamheden van de voorbereiding en van de uitvoering worden door verschillende bedrijven en aannemers uitgevoerd.

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen, zodat het water niet de lager gelegen polders instroomt. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

Wijziging legger

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterkering kan de legger, waar dit van toepassing is, worden gewijzigd. De legger is een juridisch document waarin de door het waterschap te beheren en te onderhouden waterstaatswerken zijn opgenomen qua ligging, afmetingen en verantwoordelijkheden. Ook kan de legger worden gewijzigd als bij onze controles in het veld blijkt dat de ligging van de huidige waterkering onjuist in de bestaande legger is opgenomen. Kijk voor meer informatie over de legger op onze leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen.