Metingen waterkwaliteit

We controleren in ons werkgebied regelmatig de kwaliteit van het buitenwater. We meten onder andere de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen, chloride, nutriënten (meststoffen) en watertemperatuur, kwaliteit van het zwemwater of ecologische waterkwaliteit. De resultaten van onze metingen in het oppervlaktewater staan op deze pagina.

Ga direct naar bestrijdingsmiddelenatlas

Ga direct naar chloridekaart 

Ga direct naar waterkwaliteitsportaal

Ga direct naar KRW-NUTrend.nl

Ga direct naar kaart watertemperatuur

Ga direct naar zwemwater.nl

Gewasbeschermingsmiddelen

Het Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw bestaat in Fryslân uit 8 locaties in het noordelijk kleigebied. In de periode april tot en met oktober meten we om de 2 weken een uitgebreid pakket aan gewasbeschermingsmiddelen.

Bekijk onze actuele meetresultaten op: www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl. Onder de knop 'Regionaal' selecteer je als waterbeheerder 'Wetterskip Fryslân'.

Chloride

Op verschillende plekken in polders bij de waddenkust meten we het chloridegehalte. We meten op een aantal locaties in de zomer (van 1 maart tot 1 september) om de 2 weken de chloridegehaltes. In de winter meten we van 1 september tot 1 maart één keer per maand de chloridegehaltes. Bekijk de actuele resultaten op onze chloridekaart

Routinematig meetnet: waterkwaliteitsportaal

Wij leveren vanuit het routinematig meetnet in ons werkgebied gegevens voor het landelijke waterkwaliteitsportaal. Dit portaal verzamelt, beheert en ontsluit gegevens voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Het routinematig meetnet geeft de onderzoeksresultaten die op dit moment gelden (toestandmonitoring) en over meerdere jaren heen (trendmonitoring).

De locaties van het routinematig meetnet waar wij controleren staan op de onderstaande kaart:

routinematig meetnet.png

 Kaart met meetpunten routinematig meetnet in Fryslân en deel van het Groninger Westerkwartier.

Wij bemonsteren de locaties ieder jaar 13 keer op standaard stoffen en parameters (verschillende stoffen), zoals nutriënten (meststoffen), pH (zuurgraad), zuurstof en doorzicht (in hoeverre de bodem zichtbaar is). Aanvullend meten we op 4 locaties 13 keer per jaar een uitgebreid pakket aan stoffen. Dit zijn bijvoorbeeld verontreinigende stoffen als zware metalen, PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en gewasbeschermingsmiddelen.

De chemische meetgegevens van onze waterkwaliteitsmetingen vind je op: www.waterkwaliteitsportaal.nl. De website is vooral bedoeld voor het opvragen van grote hoeveelheden data door bijvoorbeeld adviesbureaus.

Nutriënten 

Op een aantal locaties in Fryslân meten we maandelijks de gehaltes stikstof en fosfaat. Op de website www.krw-nutrend.nl worden deze gegevens (selecteer als waterbeheerder 'Fryslân') en data uit heel Nederland met kaarten en grafieken weergegeven. Het gaat om de toestand, trends en concentraties van nutriënten. De gebruikte meetdata zijn afkomstig uit het waterkwaliteitsportaal.  

Bekijk de actuele meetresultaten op www.krw-nutrend.nl

Watertemperatuur 

De watertemperatuur is een belangrijke aanwijzing voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. We meten op een aantal meetpunten in Fryslân de watertemperatuur. Bekijk de meetresultaten op onze kaart watertemperatuur.

Zwemwaterkwaliteit 

Provincie Fryslân heeft in ons werkgebied 34 locaties aangewezen als officieel zwemwater. In het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) nemen wij in opdracht van de provincie bij deze locaties om de 2 weken watermonsters. We meten of er fecale bacteriën (ontlasting) en blauwalgen in het water voorkomen die ziektes kunnen veroorzaken.

De actuele zwemwaterkwaliteit wordt bekendgemaakt via: www.zwemwater.nl.

Ecologische waterkwaliteit

Onze medewerkers verzamelen in ons werkgebied gegevens over de ecologische waterkwaliteit voor met name de Europese Kaderrichtlijn Water. We onderzoeken elk jaar in de periode april tot en met september 6 keer de aanwezigheid van fytoplankton (algen) in het buitenwater. Daarnaast onderzoeken we roulerend en eens per 3 jaar de aanwezigheid van macrofyten (waterplanten, inclusief kiezelwieren) en macrofauna (kleine waterdieren). De vissen onderzoeken we roulerend minimaal eens per 6 jaar.

Uitleg meetnet

Alle locaties die we onderzoeken maken deel uit van een of meerdere meetnetten. Een meetnet is een stelsel van samenhangende onderzoeklocaties. Bijvoorbeeld het zwemwatermeetnet of het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen. In een meetnet wordt uitgegaan van vaste meetlocaties die met een vaste frequentie worden bemonsterd.