Update droogte 28 juli: Opnieuw zijn de grondwaterstanden gestegen

  • geplaatst op 28 juli 2020 om 20:12

Door de aanhoudende periode met regenachtig weer, zijn de droogteproblemen in Friesland en een deel van het Groninger Westerkwartier opnieuw verminderd. Het neerslagtekort is gestabiliseerd en ligt gemiddeld rond 180 mm.

In de maand juli is er tot nu toe circa 100 mm neerslag gevallen (station Leeuwarden). Hierdoor is de grondwaterstand op de meeste locaties inmiddels 10 - 20 cm hoger dan vorig jaar rond deze tijd. In de westelijke helft van ons beheergebied is het neerslagtekort het grootst waardoor de grondwaterstand hier nog steeds laag is.

Een grafiek van de waterstanden op 27 juli 2020

Kaartje neerslagtekort in Fryslân in 2020

Hogere waterstanden

We houden nog steeds hogere waterstanden aan in de Friese meren en kanalen en waar mogelijk in de poldersloten- en vaarten. Met de hogere waterstanden in de poldersloten proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Heeft u vragen over de hogere waterstanden dan kunt u onze rayonbeheerders bereiken via 058 – 292 22 22.

Aanvoer IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we water in vanuit het IJsselmeer.  Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voldoende water beschikbaar om de peilen te handhaven in de gebieden waar we water kunnen aanvoeren. Ook voor de waterkwaliteit en de bestrijding van verzilting is voldoende water beschikbaar om door te spoelen.

Doorspoelen en afvoeren

Voor de waterkwaliteit is het nodig dat er een klein beetje stroming blijft. Deze stroming creëren we door iets meer water vanuit de boezem in te laten en dit vervolgens terug te pompen in de boezem. Dit overtollige water is vervolgens weer beschikbaar om weer in een polder te worden ingelaten.

Ook voeren we water af naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Fryslân is nog steeds goed. Alleen bij Zwem- en Surfcentrum Balk is een waarschuwing voor blauwalg van kracht. Voor de volgende twee locaties geldt al het hele zwemseizoen een negatief zwemadvies vanwege een gemiddeld slechte waterkwaliteit over de laatste 4 jaar:

  • Swimplak Eastermar
  • De Leien te Rottevalle

Actuele gegevens waar u veilig kunt zwemmen leest u op: www.zwemwater.nl

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl.

Waterbeheer doen we samen

Meer informatie vindt u op onze pagina's waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort en bij onze vragen en antwoorden over droogte