Update droogte 25 augustus: neerslagtekort stabiel, boezem naar streefpeil

  • geplaatst op 25 augustus 2020 om 16:20

Na de hittegolf van half augustus heeft het de afgelopen week op diverse plekken geregend. Het neerslagtekort is stabiel gebleven rond 225 millimeter. Ook deze week brengt volgens de actuele weersverwachting nog de nodige neerslag. Het neerslagtekort zal daardoor naar verwachting dalen richting de 200 millimeter.

De grondwaterstanden lopen iets op, maar zijn nog steeds laag voor de tijd van het jaar. In de westelijke helft van ons werkgebied is het neerslagtekort het grootst en de grondwaterstand nog steeds erg laag.

Neerslagtekort Fryslân 24 augustus 2020
Figuur neerslagtekort in Fryslân in 2020.

Hogere waterstanden

Waar mogelijk houden we nog steeds hogere waterstanden aan in de poldersloten en  -vaarten. Hiermee proberen we regenwater zoveel mogelijk in de bodem vast te houden. Dit stroomt dan niet vanuit het land richting sloot. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen we zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Als er veel neerslag verwacht wordt, brengen onze rayonbeheerders in akkerbouwgebieden de waterstand in de sloten terug naar het normale streefpeil. Dit is nodig om de neerslag te kunnen bergen en de kans op wateroverlast voor de gewassen zoveel mogelijk te verkleinen. Ook de buffer op de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) is afgebouwd naar normaal streefpeil (52 centimeter beneden NAP).

Heeft u vragen over de hogere waterstanden dan kunt u onze rayonbeheerders bereiken via 058-292 22 22.

Aanvoer IJsselmeer

Om de Friese boezemvaarten en meren op peil te houden, laten we in de droge periode zonder neerslag water in vanuit het IJsselmeer. Van daaruit wordt het water met inlaten en gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Op dit moment is de aanvoer van water weer teruggebracht naar normaal beheer.

Droogtemonitoren 2020 van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Doorspoelen en afvoeren

Voor de waterkwaliteit is het nodig dat er een klein beetje stroming blijft. Deze stroming creëren we door iets meer water vanuit de boezem in te laten en dit vervolgens terug te pompen in de boezem. Dit overtollige water is vervolgens weer beschikbaar om weer in een polder te worden ingelaten.

Ook voeren we water af naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.

Waterkwaliteit

Nu het koeler wordt, is dit gunstig voor de waterkwaliteit. Maar door de nog hoge temperaturen en neerslag kan blauwalg in het buitenwater eerst nog toenemen. Dit komt omdat er met de regen ook veel stoffen (resten poep van dieren, etensresten etcetera) mee het water in spoelen. Met deze stoffen kunnen blauwalgen zich voeden. We proberen blauwalg tegen te gaan door, waar mogelijk, vaarten, sloten of waterplassen extra door te spoelen.

Kijk voor actuele gegevens waar u veilig kunt zwemmen op: www.zwemwater.nl of in de zwemwaterapp.

Vergunning en melding nodig voor wateronttrekking

Voor een goed waterbeheer is het belangrijk dat we inzicht hebben in het gebruik van oppervlakte- en grondwater. Daarom is in sommige gevallen het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding verplicht.

Een vergunning aanvragen of melding doen kan via www.omgevingsloket.nl.

Meer informatie over het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding voor beregening of bevloeiing

Waterbeheer doen we samen

Meer informatie vindt u op onze pagina's waterbeheer bij droogte en tips voor boeren bij watertekort en bij onze vragen en antwoorden over droogte.