Aanleg vispassages bij gemalen Nij Beets, Rottum en Rohel

Om vissen vrij te laten zwemmen tussen de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) en de polders werken we aan het opheffen van barrières. Bij de vier gemalen Riperfeanen (Nij Beets), Foarútgong (Rottum) en Fjouwerhûs Tsjûkemar 1 en Fjouwerhûs Tsjûkemar 2 bij Rohel doen we dit door het aanleggen van vispassages bij de gemalen. De bouw start vanaf april 2024. Het werk is naar verwachting eind december 2024 klaar. 

Doel van het project

De gemalen Riperfeanen, Foarútgong, Fjouwerhûs Tsjûkemar 1 en Fjouwerhûs Tsjûkemar 2 voeren het overtollige water uit de grote polders af. De gemalen zijn nu een barrière voor vissen, ze kunnen het gemaal niet veilig passeren. Vele vissoorten, zoals snoek, brasem en blankvoorn, trekken in het voorjaar van dieper water (de Friese boezem) naar ondieper water (de polders) om zich hier voort te planten. In het najaar trekken ze weer naar dieper water. Met de aanleg van de vispassages bieden we de vis een route om het gemaal veilig te kunnen passeren.

Constructie vispassage

De constructie van de vispassage bestaat uit een betonnen put met schuiven, pompen en leidingwerk. De in- en uitstroomopeningen liggen vlak boven de waterbodem. Door de grote peilverschillen moeten de leidingen erg diep worden gelegd. Hiervoor moeten we tijdelijk een diepe bouwkuip maken. Als het werk klaar is, ligt de hele constructie onder de grond en is deze nauwelijks zichtbaar. Op de onderstaande foto is het eindresultaat van een vergelijkbare vispassage te zien.
constructie vispassage.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Werking van de vispassage

Het verschil tussen de waterpeilen van de polder en de boezem varieert per locatie, maar is bij een aantal vispassages maar liefst 2,5 meter. Om te zorgen dat vissen dit peilverschil kunnen overbruggen is er een technische oplossing nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met het natuurlijke gedrag van vissen om in het voorjaar, tegen de stroming van het water in, naar paaigebieden in de polders te trekken (migreren). In het najaar zwemmen ze met de stroming mee weer terug naar het diepere boezemwater.

Omdat het waterpeil in de polders lager is dan in de Friese boezem krijgen de vispassages schuiven en pompen om de juiste waterstroom op te wekken. Die maken op kunstmatige wijze een lokstroom die vissen aantrekt. Vissen zwemmen tegen deze stroom in, van de boezem naar de polder, of met de stroom mee van de polder naar de boezem, en verzamelen zich in de wachtruimte van de vispassage. Na een ingestelde tijd gaat de schuif aan de ene kant dicht en aan de andere kant open. Daarna zakt of stijgt het waterpeil in de vispassage en kunnen vissen verder zwemmen naar de polder of boezem.

Voorjaarsintrek

In het voorjaar staat het waterpeil in de vispassage op het niveau van de boezem (52 centimeter beneden NAP). Een pomp wekt een waterstroom op die loopt van de polder naar de boezem. Vissen zwemmen tegen deze stroom in, van de boezem naar de polder, en verzamelen zich in de wachtruimte van de vispassage. Na een ingestelde tijd gaat de schuif aan de boezemkant dicht en aan de polderkant open. Daarna zakt het waterpeil in de vispassage en kunnen vissen verder zwemmen naar de polder.

Najaarsuittrek

In het najaar staat het waterpeil in de vispassage op polderpeil. Ook dan wekt de pomp een lokstroom op van de polder naar de boezem. Vissen in de polder merken deze stroming op en zwemmen de vispassage in. Op een bepaald moment kunnen ze niet verder. Na de ingestelde tijd gaat de schuif aan de polderkant dicht en aan de boezemkant open. Het waterpeil in de passage stijgt tot boezempeil en de vissen kunnen verder zwemmen naar de boezem.

Overlast voor de omgeving

Tijdens de bouwperiode kan er tijdelijk geluidsoverlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. Verkeershinder of omleidingen worden tijdig met bebording aangegeven.

Planning

Aannemer Schot Infra BV uit Broek op Langedijk voert het werk voor ons uit. Vanaf april 2024 starten de werkzaamheden bij de gemalen Riperfeanen (Nij Beets), Foarútgong (Rottum) en Fjouwerhûs Tsjûkemar 1 en Fjouwerhûs Tsjûkemar 2 bij Rohel. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind december 2024 klaar. 

Kosten

De totale bouwkosten voor de aanleg van de vispassages zijn geraamd op 3,5 miljoen euro. Het project 'vispassages Fryslân 2' wordt gefinancierd door Wetterskip Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Financiering

Het project wordt gefinancierd door Wetterskip Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg

EU-logo.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling(externe website)