Verbeteren waterkeringen zuiden Fryslân

We gaan tussen 2023 en 2027 een aantal waterkeringen in het zuiden van Fryslân verbeteren. De keringen liggen in het gebied dat begrensd wordt door Uitwellingerga in het noorden, Balk in het westen en de plaatsen Lemmer en Scherpenzeel in het zuiden. Bij Wolvega en Nieuwehorne liggen de twee oostelijke delen die we gaan aanpakken. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart.  

Op deze pagina

[[ toc ]]

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast. 

We verbeteren de waterkeringen

We controleren eens per zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de, door de provincie gestelde normen bij extreme omstandigheden. Uit deze controle blijkt dat de waterkeringen op bepaalde stukken in het zuiden van Fryslân daar qua hoogte of stabiliteit niet volledig aan voldoen. We verbeteren de kering, zodat deze voldoet aan de eisen en naar verwachting weer dertig jaar meekan. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag.

Waar gaan we aan de slag?

In het zuiden van Fryslân liggen verspreid waterkeringen die verbeterd moeten worden. De keringen liggen in het gebied dat wordt begrensd door Uitwellingerga in het noorden, Balk in het westen en de plaatsen Lemmer, Scherpenzeel in het zuiden. Bij Wolvega en Nieuwehorne liggen de twee oostelijke delen die we gaan aanpakken. 

Het gaat bij dit project om diverse grote en kleine tracés in landelijk en bebouwd gebied. Hierdoor heeft elk traject verschillende doorlooptijden en vergunningsplichten. De eerste kleine tracés kunnen we al uitvoeren, terwijl andere tracés een meer uitgebreide voorbereiding vragen. De volgorde van uitvoering hangt hiervan af.

De deelgebieden waarin de keringen liggen die moeten worden aangepakt zijn op de onderstaande kaart weergegeven:

Kaart werkgebied te verbeteren waterkeringen zuiden Fryslân.JPG

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Wanneer gaan we aan de slag?

In 2022 hebben we in het veld een aantal trajecten opgemeten en onderzocht. Daarna hebben we het gebied ingedeeld in 15 deelgebieden (zie ook de kaart onder het kopje 'Waar gaan we aan de slag?'). Inmiddels bereiden we de uitvoering van 3 deelgebieden voor. Het gaat om een paar locaties met klein onderhoud aan de kering (oranje strepen op de kaart), een traject van groot onderhoud bij de Jaansleat (deelgebied 13 op de kaart) bij Langweer en de aanleg van een serie waterinlaten in de Lindekering (deelgebied 14).

Voor de werkzaamheden maken we eerst een ontwerp. Dit ontwerp leggen we voor aan betrokken grondeigenaren en  -gebruikers. Daarna worden de benodigde vergunningsprocedures doorlopen en kan de aannemer na de aanbesteding starten met de werkzaamheden. De betrokken grondeigenaren en -gebruikers worden hier tijdig over geïnformeerd.

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het gebied eind 2027 afgerond.

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Per deelgebied houden we omwonenden en andere partijen vanuit Wetterskip Fryslân en de aannemer goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.

Wie voert het project uit?

Een groot gebied, vraagt om een goede aanpak. Een aanpak waarbij we met verschillende partijen de schouders eronder zetten! Dit betekent dat u meerdere aannemers in het gebied aan het werk ziet. Het groot onderhoud wordt door één of meerdere aannemers uitgevoerd. Samen zorgen we ervoor binnen de aangegeven tijd het werk te realiseren en een kwalitatief goed gebied achter te laten.

Wijziging legger

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterkering kan de legger, waar dit van toepassing is, worden gewijzigd. De legger is een juridisch document waarin de door het waterschap te beheren en te onderhouden waterstaatswerken zijn opgenomen qua ligging, afmetingen en verantwoordelijkheden. Ook kan de legger worden gewijzigd als bij onze controles in het veld blijkt dat de ligging van de huidige waterkering onjuist in de bestaande legger is opgenomen. Kijk voor meer informatie over de legger op onze leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen.