Veelgestelde vragen over dijkverbetering Koehool-Lauwersmeer

We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden over de verbetering van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer op een rij.

Inhoud van de pagina

  Waarom is deze dijkversterking nodig? Is de dijk nu niet veilig?

  Veiligheid staat voorop. Daarom worden onze dijken met regelmaat getoetst. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Nu is de bekleding van de dijk afgekeurd en zijn delen van de dijk in de toekomst niet stabiel genoeg om de hogere waterstanden aan te kunnen. Daarom versterken we de dijk voor nu en in de toekomst. Zo kunt u veilig blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk.

  Wat wordt de bekleding van de dijk?

  We onderzoeken verschillende varianten: van asfalt tot grond- en klei.

  Is het tegengaan van verzilting voor de landbouw ook opgenomen in de plannen?

  We kijk ook naar het effect op verzilting in al onze plannen.

  Wordt er ook rekening gehouden met de schapenhouders?

  De schapenhouders die delen van de dijk pachten, betrekken we bij de plannen voor de uitvoering. De hele dijk gaat niet tegelijk op de schop, maar dat gebeurt gefaseerd. Samen kijken we hoe de dijk het beste kunnen begrazen.

  Zijn er plannen voor recreatie op de dijk, zoals wandel- en fietspaden?

  Ja, we bekijken verschillende mogelijkheden en kansen. Zo is er het plan om binnen en/of buitendijks vanaf de Afsluitdijk naar Lauwersoog een fietspad aan te leggen. We houden ook hier rekening mee.

  Hoe wordt er omgegaan met CO2-compensatie?        

  We streven naar beperking van de CO2 uitstoot. Hier houden we met de uitwerking van de plannen al rekening mee.

  Kan ik meedenken met dit project?

  Jazeker. Via het participatieplatform kunt u met ons meedenken en eventuele uw zorgen uiten. Die suggesties nemen we mee in het ontwerpproces. Eind 2020 en begin 2021 zijn er meerdere ‘ontwerpateliers’. In deze ateliers denken de gebiedspartners mee over het ontwerp van de dijkversterking. Hier kunnen we helaas niet iedereen voor uitnodigen, daarom zoeken we een groep mensen die de verschillende partijen en belangen in het gebied vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld de plaatselijke dorpsbelangen namens de inwoners, of LTO noord namens de agrariërs.

  Welke partijen zijn bij dit project betrokken?

  We werken samen met onze partners en belanghebbenden:

  • Overheden: Rijksoverheid (ministeries I&W en LNV, Rijkswaterstaat Noord Nederland, HWBP), Provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Waadhoeke.
  • Belangenorganisaties: It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting Holwerd aan Zee, LTO Noord, pachtersvereniging, Collectief Waadrâne en dorpsbelangen.
  • Lokale ondernemers en inwoners.
  • Financiële organisaties als Waddenfonds en PAGW.
  • Merk Fryslân.

  Hoe ziet de planning van de dijkversterking eruit?

  Het project bestaat uit drie fasen:

  • Eerste fase verkenning tot medio 2021: we brengen alle mogelijke oplossing en ideeën samen. Daarna onderzoeken we de effecten en kosten van de meest kansrijke oplossingen voor de omgeving. Dit leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief (VKA) per deelgebied.
  • Tweede fase planuitwerking tot medio 2023: we werken de plannen verder uit en stellen ze vast.
  • Derde fase realisatie tot en met 2028: we passen de dijk aan.

  KLM.jpg