Koehool-Lauwersmeer, Waddenzeedijk

We gaan de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer verbeteren. De dijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een lengte van 47 kilometer wordt de dijk versterkt. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en duren tot 2028. De voorbereidingen zijn begonnen en nemen 5 jaar in beslag.

Dijk voldoet niet aan eisen

Op de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool ligt asfalt, klei en gras. Tijdens een veiligheidstoetsing tussen 2006-2011 voldeden delen van de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool niet aan de veiligheidsnormen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, gebruiken we sinds 2017 landelijk nieuwe veiligheidsnormen. In 2017 is het hele traject Koehool-Lauwersmeer beoordeeld volgens die nieuwe regels. Hieruit bleek dat het hele traject van 47 kilometer is afgekeurd. De bekleding en stabiliteit van de dijk voldoen niet meer.

De totale projectkosten zijn ingeschat op 311 miljoen euro.

Inzet op natuur 

De dijkversterking wordt gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur aan de rand van de Friese Waddenzeekust.

In het najaar van 2019 zijn wij samen met Rijkswaterstaat, It Fryske Gea gestart met het verkennen van de ecologische kansen langs het dijkversterkingstraject. Rijkswaterstaat doet dit in opdracht van de Programmatische Aanpak Grote Wateren(PAGW*). Het PAGW streeft naar toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Voor het realiseren van het PAGW doel in de dijkversterkingsopgave Koehool-Lauwersmeer is een rijksbudget van € 37,5 miljoen gereserveerd. De versterking van natuur en dijk wordt tegelijkertijd uitgewerkt.

De verkenning hiervoor is uitgevoerd onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Uit de verkenning zijn een aantal kansen naar voren gekomen, waaronder het ontwikkelen van zoet-zoutovergangen in de dijk en natte natuur binnendijks, het versterken van de kwelders buitendijks en het inzaaien van kruiden en bloemen op de dijk. De ecologische kansen kunt u bekijken in het eindrapport (4,6 MB).

Dit jaar gaan we in gesprek met de samenwerkingspartners en de omgeving om te kijken hoe we de ecologische kansen samen kunnen uitwerken. Er worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren, bewoners en andere betrokken partijen.

*Opdrachtgevers voor PAGW zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Staatsbosbeheeren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn namens het Rijk de uitvoerende partijen.