Ruimte voor water en natuur in Wielsicht

We gaan het gebied Wielsicht, ten oosten van Leeuwarden, inrichten als zomerpolder met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten). Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan en verbeteren we waar nodig de regionale polderdijk om het gebied. Zo houden we het water schoon, verbeteren we de biodiversiteit en is het gebied beter beschermt tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekort bij extreme droogte door klimaatverandering. 

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruimte voor water en natuur en worden mede gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Werkgebied

Wielsicht is een natuurgebied dat grenst aan de Groningerstraatweg ten oosten van Leeuwarden en ten westen van Tytsjerk. Op onderstaande kaart is het gebied omcirkeld met een rode lijn. Het is onderdeel van het Natura 2000-gebied de Grutte Wielen en in eigendom van natuurvereniging It Fryske Gea. Wandelaars maken recreatief gebruik van het gebied.

kaartje gebied Wielsicht

Werkzaamheden

In nauwe samenwerking met Provincie Fryslân en natuurvereniging It Fryske Gea bereiden we onderstaande werkzaamheden voor.

Een zomerpolder met open verbinding

We gaan Wielsicht inrichten als zomerpolder met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten). De polder krijgt hiermee een natuurlijker peilbeheer, waardoor er in de winter extra water opgevangen kan worden bij extreme neerslag en in de zomer water vastgehouden kan worden bij extreme droogte. Daarnaast draagt het natuurlijker peilbeheer bij aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit in het gebied.

 • De cijfers op een rij
  o Grootte polder: 28,5 hectare
  o Wateropvang winter: maximaal 118.000 m3
  o Waterberging zomer: maximaal 150.000 m3
  o Winterpeil: -0,52 m NAP
  o Zomerpeil: -0,70 m NAP

Polderdijken verbeteren

De regionale polderdijk om het gebied wordt verbeterd, zodat deze voldoet aan de vereiste hoogte- en stabiliteitsnormen. Daardoor is het achterliggende gebied beter beschermt tegen hoog water.

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We leggen in het gebied natuurvriendelijke oevers aan. Dit zijn luwe ondiepe waterzones die fungeren als paai- en opgroeiplaats voor vissen en de waterkwaliteit verbeteren. Hiermee dragen we bij aan de KRW- en Natura 2000 doelstellingen.

Met het realiseren van de werkzaamheden houden we het water schoon, verbeteren we de biodiversiteit, vergroten we het leefgebied voor beschermde soorten en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekort bij extreme droogte door klimaatverandering.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart en duren naar verwachting tot eind 2024. 

Overlast voor omwonenden en wandelaars

We proberen overlast zoveel mogelijk te beperken, maar helaas kunnen we enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Er is zicht op het bouwverkeer ter plaatse van het werkterrein. Ook kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Voor uw veiligheid is het wandelgebied tijdelijk geheel afgesloten. Na de werkzaamheden is het wandelgebied weer toegankelijk. 

Wie voert het project uit?

Aannemingsbedrijf Van der Meer BV uit Scharnegoutum voert het werk namens het waterschap uit.

Ecologische protocollen en begeleiding

Er worden binnen het project voorzorgsmaatregelen getroffen om eventuele negatieve effecten op beschermde diersoorten tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Uit vooronderzoek blijkt dat er dan geen sprake is van een mogelijk negatief effect. Het resultaat van de werkzaamheden draagt bij aan de natuurwaarden in het gebied. We hanteren tijdens de uitvoer van de werkzaamheden ecologische werkprotocollen onder begeleiding. Daarnaast vinden de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats.

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een polderdijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten) het water tegen, zodat het water niet de lager gelegen polders instroomt. De keringen beschermen dus het achterliggende gebied tegen wateroverlast bij kans op overstroming door hoogwater.

Wijziging legger

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterkering wordt de legger gewijzigd. De legger is een juridisch document waarin de door het waterschap te beheren en te onderhouden waterstaatswerken zijn opgenomen qua ligging, afmetingen en verantwoordelijkheden. Ook kan de legger worden gewijzigd als bij onze controles in het veld blijkt dat de ligging van de huidige waterkering onjuist in de bestaande legger is opgenomen. Kijk voor meer informatie over de legger op onze leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen.

logo provincie Fryslân

logo Europees Landbouwfonds

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling.