Ruimte voor water en natuur in Wielsicht

Het gebied Wielsicht, ten oosten van Leeuwarden, is als zomerpolder ingericht met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten). Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en is waar nodig de regionale polderdijk om het gebied verbeterd. Zo houden we het water schoon, verbeteren we de biodiversiteit en is het gebied beter beschermt tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekort bij extreme droogte door klimaatverandering. 

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruimte voor water en natuur en worden mede gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Werkgebied

Wielsicht is een natuurgebied dat grenst aan de Groningerstraatweg ten oosten van Leeuwarden en ten westen van Tytsjerk. Op onderstaande kaart is het gebied omcirkeld met een rode lijn. Het is onderdeel van het Natura 2000-gebied de Grutte Wielen en in eigendom van natuurvereniging It Fryske Gea. Wandelaars maken recreatief gebruik van het gebied.

kaartje gebied Wielsicht

Uitgevoerde werkzaamheden

In nauwe samenwerking met Provincie Fryslân en natuurvereniging It Fryske Gea zijn onderstaande werkzaamheden voorbereid.

Een zomerpolder met open verbinding

Wielsicht is nu ingericht als zomerpolder met in de winter een open verbinding naar de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten). De polder krijgt hiermee een natuurlijker peilbeheer, waardoor er in de winter extra water opgevangen kan worden bij extreme neerslag en in de zomer water vastgehouden kan worden bij extreme droogte. Daarnaast draagt het natuurlijker peilbeheer bij aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit in het gebied.

 • De cijfers op een rij
  o Grootte polder: 28,5 hectare
  o Wateropvang winter: maximaal 118.000 m3
  o Waterberging zomer: maximaal 150.000 m3
  o Winterpeil: -0,52 m NAP
  o Zomerpeil: -0,70 m NAP

Polderdijken verbeteren

De regionale polderdijk om het gebied is waar nodig verbeterd, zodat deze voldoet aan de vereiste hoogte- en stabiliteitsnormen. Daardoor is het achterliggende gebied beter beschermt tegen hoog water.

Natuurvriendelijke oevers

Er zijn in het gebied natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn luwe ondiepe waterzones die fungeren als paai- en opgroeiplaats voor vissen en de waterkwaliteit verbeteren. Hiermee dragen we bij aan de KRW- en Natura 2000 doelstellingen.

Met het realiseren van de werkzaamheden houden we het water schoon, verbeteren we de biodiversiteit, vergroten we het leefgebied voor beschermde soorten en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekort bij extreme droogte door klimaatverandering.

Gebied weer toegankelijk voor wandelaars

Het wandelgebied is weer toegankelijk voor wandelaars. Op een aantal delen in het gebied kan het nog modderig zijn, omdat het nu nog te koud en nat is om gras in te zaaien. Dit doen we zodra de temperaturen stijgen en de grond droger wordt.

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een polderdijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten) het water tegen, zodat het water niet de lager gelegen polders instroomt. De keringen beschermen dus het achterliggende gebied tegen wateroverlast bij kans op overstroming door hoogwater.

Wijziging legger

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterkering wordt de legger gewijzigd. De legger is een juridisch document waarin de door het waterschap te beheren en te onderhouden waterstaatswerken zijn opgenomen qua ligging, afmetingen en verantwoordelijkheden. Ook kan de legger worden gewijzigd als bij onze controles in het veld blijkt dat de ligging van de huidige waterkering onjuist in de bestaande legger is opgenomen. Kijk voor meer informatie over de legger op onze leggerkaart: onderhoudsplicht en onderhoudseisen.

logo provincie Fryslân

logo Europees Landbouwfonds

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling.