Oevers en keringen Leeuwarden-Oost

Wij verbeteren aan de oostkant van Leeuwarden een deel van de kades, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidseisen. We combineren het werk waar mogelijk met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo wordt schade door wateroverlast beperkt, is er meer water beschikbaar in droge perioden en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Doel van het project

Binnen het project Oevers en Kades Leeuwarden-Oost gaan we de waterkeringen gefaseerd verbeteren in een groot gebied. Een deel van de keringen voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. De kades zijn namelijk op een aantal locaties niet hoog en/of stabiel genoeg. Per deelgebied wordt ook gekeken of het werk gecombineerd kan worden met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo houden we het water schoon en beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag door klimaatverandering.

Werkgebied

Het werkgebied is verdeeld in elf deelgebieden gelegen tussen de plaatsen Leeuwarden, Burdaard, Dokkum, De Westereen, Burgum en Suwâld. Het werkgebied is op onderstaande kaart weergegeven. De rode lijnen op de kaart geven de kades aan die we gaan versterken. De groene lijnen op de kaart is werk dat wordt uitgevoerd door derden.

Werkoverzicht oevers en keringen Leeuwarden Oost

Aanleg natuurvriendelijke oevers

We combineren het verbeteren van de polderdijk, daar waar mogelijk, met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe, ondiepe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Met de aanleg van de oevers verbetert de ecologische waterkwaliteit. 

Wanneer gaan we aan slag?

In 2020 zijn we met het deelgebied Dokkumer Ie en Aldtsjerksterfeart begonnen. Inmiddels hebben we deze deelgebieden, inclusief een groot deel van het uit te voeren werk bij De Westereen, Ryptsjerk en Burgum e.o. afgerond. In 2022 zijn werkzaamheden in Dokkum, de Nije Wielen, Aldtsjerkstermar en Suwâld e.o.. gestart en uitgevoerd. Dit jaar starten de resterende werkzaamheden bij de Miedumerdjip, Opvaart Gystjerk, Oentsjerk en bij de buitensportlocatie aan de Groningerstraatweg. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2024 afgerond.

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Per deelgebied houden we omwonenden en andere partijen vanuit Wetterskip Fryslân en de aannemer goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder.

Wie voert het project uit?

Een groot gebied, vraagt om een goede aanpak. Een aanpak waarbij we met verschillende partijen de schouders eronder zetten! Dit betekent dat u meerdere aannemers in het gebied aan het werk ziet. Onze eigen onderhoudsafdeling voert het klein onderhoud uit op diverse locaties. Hier kunnen eventueel ook aannemers bij worden ingezet. Het groot onderhoud wordt door één of meerdere aannemers uitgevoerd. Samen zorgen we ervoor binnen de aangegeven tijd het werk te realiseren en een kwalitatief goed gebied achter te laten.