Nannewiid: verbeteren waterkwaliteit

We willen de kwaliteit van het water van het Nannewiid bij Oudehaske gaan verbeteren, door andere een gedeelte van de plas uit te baggeren. Samen met Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer werken we op dit moment aan een subsidieaanvraag om het werk te financieren. Als deze subsidie wordt toegekend, dan verwachten we medio 2023 met het baggeren te starten. Als voorbereiding vinden er vanaf 21 maart 2022 op het Nannewiid metingen plaats.

Doel voor Nannewiid: schoon water, vol leven

Het Nannewiid is een polderplas in oorspronkelijk veengebied. De plas is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is.

Voor het Nannewiid betekent dit dat de waterkwaliteit van de plas moet verbeteren. Zodat planten en dieren die bij dit type water horen of voor zouden moeten komen, hier weer kunnen leven. Door een laag slib van de bodem van de plas te verwijderen, verbetert de waterkwaliteit.
Schoon water is goed voor plant en dier.

We bereiden nu de subsidieaanvraag voor

Op dit moment bereiden we samen met provincie Fryslân en Staatsbosbeheer een subsidieaanvraag voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het Nannewiid voor. Deze aanvraag dienen we in het najaar van 2022 in bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

We meten vanaf 21 maart op het Nannewiid

Als voorbereiding op de subsidieaanvraag gaan we vanaf 21 maart 2022 de dikte van de sliblaag in het Nannewiid inmeten en monsters nemen van de sliblaag op de bodem. Deze metingen doen we vanuit een boot en duren ongeveer een week.

We spreken met andere partijen

Nadat de metingen zijn gedaan, stemmen we onze plannen af met andere partners en belanghebbenden in het gebied en onderzoeken we de mogelijkheden om kansen te combineren. We gaan onder andere in gesprek met Stichting Nannewiid, omdat de bagger op dit moment naast de waterkwaliteit ook voor de waterrecreatie op het Nannewiid een probleem is. 

Relatie met gebiedsplan Nannewiid

Stichting Nannewiid stelde in 2021 een gebiedsplan voor het Nannewiid op. Eén van de onderdelen van dit plan is het baggeren van de plas zodat waterrecreatie weer beter mogelijk wordt. Wij willen als  waterschap graag samen met andere partijen de mogelijkheden onderzoeken om ons baggerwerk voor de waterkwaliteit te combineren met het baggeren voor de waterrecreatie, dus werk met werk maken. Wij trekken daarin graag samen met de partijen in het gebied op: Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân.

Hoe de stichting Nannewiid en de overheden gaan samenwerken in het gebiedsplan is nu nog niet duidelijk. Daarover vindt binnenkort overleg plaats tussen alle betrokken partijen.