Nannewiid: verbeteren waterkwaliteit

We willen de kwaliteit van het water van het Nannewiid bij Oudehaske gaan verbeteren. Dit doen we door onder andere een gedeelte van de plas, waar veel voedselrijk slib ligt, uit te baggeren. Samen met Provincie Fryslân en Staatsbosbeheer werken we aan een subsidieaanvraag om het werk te financieren. Als deze subsidie wordt toegekend, dan verwachten we medio 2023 met het baggeren te starten.

Doel voor Nannewiid: schoon water, vol leven

Het Nannewiid is een polderplas in oorspronkelijk veengebied. De plas is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. En schoon water is goed voor plant en dier.

Voor het Nannewiid betekent dit dat de waterkwaliteit van de plas moet verbeteren. Zodat planten en dieren die bij dit type water horen of voor zouden moeten komen, hier kunnen leven. Een van de onderdelen van dit project is het verwijderen van de sliblaag in het Nannewiid. In het Nannewiid is in een deel van het meer een dikke voedselrijke sliblaag aanwezig. Dit slib kan een bedreiging zijn voor de goede waterkwaliteit en het behalen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

We hebben de subsidieaanvraag ingediend

Voor de zomer 2022 hebben we samen met provincie Fryslân en Staatsbosbeheer een subsidieaanvraag voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het Nannewiid voorbereid. Deze aanvraag hebben we in de zomer ingediend bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. We verwachten voor het einde van 2022 te horen of de subsidie wordt toegekend.

We zijn bezig met voorbereidende werkzaamheden

Als de subsidie wordt toegekend, willen we snel met het baggeren starten en de planning halen die bij de subsidie hoort. Daarom zijn we nu alvast bezig met voorbereidende werkzaamheden. Zo spreken we met partijen over de aanleg van weilanddepots, waarin we de bagger tijdelijk kunnen opslaan, en we voeren hiervoor onderzoeken uit.

We spreken met andere partijen

We stemmen onze plannen af met andere partners en belanghebbenden in het gebied en onderzoeken de mogelijkheden om kansen te combineren. We zijn onder andere in gesprek met Stichting Nannewiid, omdat de bagger op dit moment naast de waterkwaliteit ook voor de waterrecreatie op het Nannewiid een probleem is. 

Relatie met gebiedsplan Nannewiid

Stichting Nannewiid stelde in 2021 een gebiedsplan voor het Nannewiid op. Eén van de onderdelen van dit plan is het baggeren van de plas zodat waterrecreatie weer beter mogelijk wordt. Wij willen als  waterschap graag samen met andere partijen de mogelijkheden onderzoeken om ons baggerwerk voor de waterkwaliteit te combineren met het baggeren voor de waterrecreatie, dus werk met werk maken. Wij trekken daarin graag samen met de partijen in het gebied op: Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân.

Hoe de stichting Nannewiid en de overheden gaan samenwerken in het gebiedsplan is nu nog niet duidelijk. Daarover vindt overleg plaats tussen alle betrokken partijen.