Friese vaarten weer klaar voor de toekomst (fase 2)

We hebben al veel gedaan aan het watersysteem in Fryslân. Maar we zijn er nog niet. Dit project komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. Dit geldt ook voor de wateren van de projecten KRW oevers boezemkanalen 2.

Samen met belanghebbenden zijn we in gesprek hoe we die maatschappelijke opdracht het beste kunnen realiseren. 

Doel van het project

Door het creëren van luwe, ondiepe waterzones beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. We zorgen op een aantal trajecten voor extra waterberging en maken wateren natuurvriendelijk. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Biodiversiteit

Door de verbreding van de vaarten ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De ondiepe overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

Voorbeeld natuurvriendelijke oever.jpeg

Voorbeeld van een luwe, natuurvriendelijke oever.

Friese vaarten weer klaar voor de toekomst

Het project aanleg KRW-oevers boezemkanalen 2 realiseert ruim 13 kilometer natuurvriendelijke oevers. Wij starten met de aanleg van natuurvriendelijke, luwe oevers langs negen vaarten in Fryslân. Deze vaarten krijgen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Ook groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. 

Werkgebied

Bij dit project pakken we delen van de Warkumer Trekfeart, Wimerts, Boalserterfeart, De Rie en Berltsumer Wiid, Dokkumer Grutdjip, Wide Hop, Juffersgat en Wergeasterfeart (plasje vlakbij aquaduct bij de Wâldwei) aan. De trajecten staan aangegeven op de onderstaande kaart. 

Kaart met locaties negen vaarten in Fryslân

Kaart met de aan te pakken locaties in project KRW oevers boezemkanalen 2. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Planning

We starten in het najaar van 2021 en verwachten in het voorjaar van 2022 klaar te zijn.

Kosten

De totale begrote kosten voor het project bedragen 2,6 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en Wetterskip Fryslân.

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg
ELFPO logo met tekst.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling