Friese vaarten weer klaar voor de toekomst (fase 2)

We hebben al veel gedaan aan het watersysteem in Fryslân. Maar we zijn er nog niet. Dit project komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. Dit geldt ook voor de wateren van het project KRW oevers boezemkanalen 2.

Samen met belanghebbenden zijn we in gesprek hoe we die maatschappelijke opdracht het beste kunnen realiseren. 

Doel van het project

Door het creëren van luwe, ondiepe waterzones beperken we de wateroverlast bij extreme neerslag en verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. We zorgen op een aantal trajecten voor extra waterberging en maken wateren natuurvriendelijk. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

Biodiversiteit

Door de verbreding van de vaarten ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De ondiepe overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.  We gaan de oevers ecologisch onderhouden met als uitgangspunt: een permanent en ecologisch goed leefgebied voor het waterleven.

Voorbeeld natuurvriendelijke oever.jpeg

Voorbeeld van een luwe, natuurvriendelijke oever.

Friese vaarten weer klaar voor de toekomst

Het project aanleg KRW-oevers boezemkanalen 2 realiseert ruim 13 kilometer natuurvriendelijke oevers. Wij leggen natuurvriendelijke, luwe oevers langs negen vaarten in Fryslân aan. Deze vaarten krijgen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en  -dieren. Ook groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. 

Werkgebied

Bij dit project pakken we delen van de volgende negen vaarten aan:

  • Warkumer Trekfeart en De Wimerts in gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Boalserter Feart, De Rie en Berltsumer Wiid in gemeente Waadhoeke.
  • Dokkumer Grutdjip (gemeente Noardeast-Fryslân).
  • Wide Hop (gemeente Tytsjerksteradiel).
  • Wergeaster Feart (gemeente Leeuwarden), plasje vlakbij aquaduct bij de Wâldwei.
  • Juffersgat (gemeente Smallingerland).

De trajecten staan met een blauwe streep aangegeven op de onderstaande kaart:Kaart met locaties negen vaarten in Fryslân

Kaart met de aan te pakken locaties in project KRW oevers boezemkanalen 2. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Rekening houden met natuur en duurzaamheid

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We werken volgens de regels voor flora en fauna, zoals werken buiten het broedseizoen. Waar nodig, werken we volgens de voorwaarden van een ontheffing van de Natuurbeschermingswet met ecologische begeleiding.  Voor de duurzaamheid verwerken we de grond zoveel mogelijk in de nabije omgeving. We werken vooral vanaf het water. Hierdoor blijft het grondtransport over de weg tot een minimum beperkt. 

Planning

We zijn in het najaar van 2021 gestart. De zeven vaarten Wimerts, Boalserter Feart, De Rie, Berltsumer Wiid, Dokkumer Grutdjip, Wide Hop en Wergeaster Feart zijn in 2022 opgeleverd. De vaart Warkumer Trekfeart wordt in 2023 uitgevoerd en is opgeleverd. We steven ernaar om de vaart Juffersgat in voorjaar 2024 uit te voeren.

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen 1,9 miljoen euro. Het project is gefinancierd door ons en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

logo_provincie fryslan_kleur_300.jpg
ELFPO logo met tekst.jpg

Website Europese Commissie plattelandsontwikkeling