Feiten en cijfers

Hieronder vind je gegevens over Wetterskip Fryslân, ons beheergebied en het watersysteem dat wij beheren.

Inhoudsopgave

[[ toc ]]

Beheergebied

Oppervlakte beheergebied (provincie Fryslân inclusief 4 Friese waddeneilanden en gedeelte Groninger Westerkwartier) ruim 355.000 ha
Aantal gemeenten                                                                                                    22
Aantal inwoners ca. 646.040

Waterkwantiteitsbeheer (voldoende water)

Boezem
Oppervlakte stroomgebied Fryslân 329.000 ha
Oppervlakte stroomgebied Friese boezem  301.400 ha
Afgekoppelde gebieden 27.600 ha
Oppervlakte Friese boezem ca. 17.000 ha
Regionale waterkeringen 3.240 km
Nog te verbeteren regionale waterkeringen (voor 2027) 307 km
Lokale waterkeringen  670 km
Boezemgemalen
Elektrisch gemaal: J.L. Hooglandgemaal in Stavoren capaciteit per etmaal: max. 10 mln. m3
Stoomgemaal: ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer capaciteit per etmaal: max. 6 mln. m3
Spuisluizen (3) Spuicapaciteit per etmaal: max. 8 mln. m3
Inlaatpunten (5) Inlaatcapaciteit per etmaal: max. 7 mln. m3
Gemiddelde waterafvoer per jaar 1.200 - 1.500 mln. m3
Gemiddelde wateraanvoer per jaar 250-350 mln. m3
Water buiten de boezem
Poldergemalen ca. 1.000
Zeegemalen 3
IJsselmeergemalen + Lauwersmeergemaal 3
Stuwen 5.769
Inlaten 5.154
Peilregulerende duikers 3.179
Peilgebieden 7.861
Hoofdwatergangen (in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) 5.934 km
Schouwwateren (niet in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) 11.500 km
Overige wateren ca. 21.700 km

Beheer op het gebied van veiligheid

Waterkeringen langs IJsselmeer en Waddenzee ca. 141,5 km
Waterkeringen eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog ca. 43,6 km
Muskusrattenbestrijding
Jaar Vangsten Velduren Vangsten per km watergang

1993

103.792

44.960

2,49

2009

24.409

69.856

0,58

2016 1.239 3.6124 0,02

2017

601

28.960

0,01

2018

552

25.717

0,01

2019

751

26.735

0,02

2020

323

25.243

0,01

Waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater (schoon water)

Kwaliteitsmonitoring
Aantal meetlocaties voor oppervlaktewaterkwaliteit 225
Officiële zwemwaterlocaties 33
Meetnet chloride (monitoring verzilting) 89
Waterzuivering
Aantal persgemalen 275
Kilometer persleiding 826 km
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties  27
Gemiddelde hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar 85 mln m3
Totale zuiveringscapaciteit in inwonerequivalenten 1.379.947
Zuiveringsrendement organische stof (BZV) 99 %
Zuiveringsrendement fosfaat 87 %
Zuiveringsrendement stikstof 89 %
Slibontwateringsinstallatie 1
Verwerkingscapaciteit slibontwatering (in ton droge stof per jaar) 17.000
Beheer verontreinigde waterbodems
Niet toepasbare waterbodem > interventiewaarde (rijksnorm) waterbodems ca. 302.250 m3
Gesaneerde locaties (sinds 1995) 20
Verwijderde verontreinigde baggerspecie ca. 404.927 m3

Vaarwegbeheer

Lengte vaarweg in Fryslân en Groninger Westerkwartier 167 km

Financiële gegevens

Netto lasten
Totaal netto lasten zoals opgenomen in de begroting van 2021 € 161,3 mln
Netto lasten watersysteembeheer € 106,5 mln
Netto lasten zuiveringsbeheer € 54,8 mln

Begroting, jaarrapportage en meerjarenperspectief

Financiële gegevens zoals de begroting, de jaarrapportage en het meerjarenperspectief van dit én van voorgaande jaren, vind je op deze pagina.

Heffingstarieven

Onze actuele heffingstarieven vind je op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

Personeel

Aantal formatieplaatsen ca. 569
Aantal medewerkers

643