Peilbesluit Friese boezem

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân met een vast streefpeil van -52 cm N.A.P. Dit peil wordt door ons bestuur vastgelegd in een peilbesluit waarin de verschillende belangen van gebruikers van de Friese wateren worden afgewogen. 

Het peilbesluit is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van landbouw, natuur, beroeps- en recreatievaart en de binnenwatervisserij. 

Met dit peilbesluit wordt:

  • Het peilbeheer voor de Friese boezem, de zomerpolders, de beheerste boezems en de vrij op de boezem afstromende gebieden voortgezet.

  • Het gemiddeld streefpeil wederom vastgesteld op 0,52 m –NAP.

  • De begrenzing van de boezem geactualiseerd en het beheer van de boezem beschreven.

Animatiefilmpje

Kijk in dit filmpje hoe het Friese boezemstelsel werkt en hoe de aan- en afvoer van water is geregeld.

Peilbesluit Friese boezem

Het peilbesluit met toelichting vind je op overheid.nl

Kaart

Een peilbesluit geeft aan welke peilen wij hanteren voor de verschillende peilvakken in Fryslân. Fryslân kent veel peilbesluiten. De kaart met de actuele waterpeilen is te vinden op de pagina Kaart actuele waterpeilen