Feiten en cijfers

  Hieronder vindt u gegevens over Wetterskip Fryslân, ons beheergebied en het watersysteem dat wij beheren.

  Inhoudsopgave

   Beheergebied

   Oppervlakte beheergebied (provincie Fryslân inclusief 4 Friese waddeneilanden en gedeelte Groninger Westerkwartier)ruim 355.000 ha
   Aantal gemeenten                                                                                                    24
   Aantal inwoners ca. 646.040

   Waterkwantiteitsbeheer (voldoende water)

   Boezem
   Oppervlakte stroomgebied Fryslân329.000 ha
   Oppervlakte stroomgebied Friese boezem  301.400 ha
   Afgekoppelde gebieden 27.600 ha
   Oppervlakte Friese boezem 18.650 ha
   Regionale waterkeringen 3.240 km
   Nog te herstellen regionale waterkeringen landelijk gebied (2014-2019) ca. 360 km
   Nog te herstellen regionale waterkeringen bebouwd gebied (2014-2019) 30 km
   Lokale waterkeringen  670 km
   Boezemgemalen
   Elektrisch gemaal: J.L. Hooglandgemaal in Stavorencapaciteit per etmaal: max. 10 mln. m3
   Stoomgemaal: ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer capaciteit per etmaal: max. 6 mln. m3
   Spuisluizen (3) Spuicapaciteit per etmaal: max. 8 mln. m3
   Inlaatpunten (5) Inlaatcapaciteit per etmaal: max. 7 mln. m3
   Gemiddelde waterafvoer per jaar 1.200 - 1.500 mln. m3
   Gemiddelde wateraanvoer per jaar 250-350 mln. m3
   Water buiten de boezem
   Poldergemalenca. 1.000
   Zeegemalen 2
   IJsselmeergemalen + Lauwersmeergemaal 3
   Stuwen ca. 5.600
   Inlaten ca. 4.900
   Peilregulerende duikers 3.000
   Peilgebieden ca. 7.900
   Hoofdwatergangen (in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) ca. 5.900 km
   Schouwwateren ca. 12.200 km
   Overige wateren ca. 21.700 km

   Beheer op het gebied van veiligheid

   Waterkeringen langs IJsselmeer en Waddenzeeca. 141,5 km
   Waterkeringen eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog ca. 43,6 km
   Muskusrattenbestrijding
   JaarVangstenVeldurenVangsten per uur
   2009 24.106 68.500 0,35
   2014 2.777 44.302 0,06
   2016 1.239 3.6124 0,02

   Waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater (schoon water)

   Kwaliteitsmonitoring
   Aantal meetlocaties voor oppervlaktewaterkwaliteit225
   Officiële zwemwaterlocaties 33
   Meetnet chloride (monitoring verzilting) 89
   Waterzuivering
   Aantal persgemalen275
   Kilometer persleiding 826 km
   Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties  27
   Gemiddelde hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar 85 mln m3
   Totale zuiveringscapaciteit in inwonerequivalenten 1.394.453
   Zuiveringsrendement organische stof (BZV) 99 %
   Zuiveringsrendement fosfaat 87,2 %
   Zuiveringsrendement stikstof 89,2 %
   Slibontwateringsinstallatie 1
   Verwerkingscapaciteit slibontwatering (in ton droge stof per jaar) 17.000
   Beheer verontreinigde waterbodems
   Niet toepasbare waterbodem > interventiewaarde (rijksnorm) waterbodemsca. 302.250 m3
   Gesaneerde locaties (sinds 1995) 20
   Verwijderde verontreinigde baggerspecie ca. 404.927 m3

   Vaarwegbeheer

   Lengte vaarweg in Fryslân en Groninger Westerkwartier167 km

   Financiële gegevens

   Netto lasten
   Totaal netto lasten€ 137,1 mln
   Netto lasten watersysteembeheer € 89,3 mln
   Netto lasten zuiveringsbeheer € 47,8 mln

   Heffingstarieven

   Onze actuele heffingstarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

   Personeel

   Aantal formatieplaatsenca. 567
   Aantal medewerk(st)ers

   581