Feiten en cijfers

Hieronder vindt u gegevens over Wetterskip Fryslân, ons beheergebied en het watersysteem dat wij beheren.

Inhoudsopgave

  Beheergebied

  Oppervlakte beheergebied (provincie Fryslân inclusief 4 Friese waddeneilanden en gedeelte Groninger Westerkwartier) ruim 355.000 ha
  Aantal gemeenten                                                                                                    22
  Aantal inwoners ca. 646.040

  Waterkwantiteitsbeheer (voldoende water)

  Boezem
  Oppervlakte stroomgebied Fryslân 329.000 ha
  Oppervlakte stroomgebied Friese boezem  301.400 ha
  Afgekoppelde gebieden 27.600 ha
  Oppervlakte Friese boezem ca. 17.000 ha
  Regionale waterkeringen 3.240 km
  Nog te verbeteren regionale waterkeringen (voor 2027) 307 km
  Lokale waterkeringen  670 km
  Boezemgemalen
  Elektrisch gemaal: J.L. Hooglandgemaal in Stavoren capaciteit per etmaal: max. 10 mln. m3
  Stoomgemaal: ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer capaciteit per etmaal: max. 6 mln. m3
  Spuisluizen (3) Spuicapaciteit per etmaal: max. 8 mln. m3
  Inlaatpunten (5) Inlaatcapaciteit per etmaal: max. 7 mln. m3
  Gemiddelde waterafvoer per jaar 1.200 - 1.500 mln. m3
  Gemiddelde wateraanvoer per jaar 250-350 mln. m3
  Water buiten de boezem
  Poldergemalen ca. 1.000
  Zeegemalen 3
  IJsselmeergemalen + Lauwersmeergemaal 3
  Stuwen 5.769
  Inlaten 5.154
  Peilregulerende duikers 3.179
  Peilgebieden 7.861
  Hoofdwatergangen (in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) 5.934 km
  Schouwwateren (niet in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) 117.905 km
  Overige wateren ca. 21.700 km

  Beheer op het gebied van veiligheid

  Waterkeringen langs IJsselmeer en Waddenzee ca. 141,5 km
  Waterkeringen eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog ca. 43,6 km
  Muskusrattenbestrijding
  Jaar Vangsten Velduren Vangsten per uur
  2009 24.106 68.500 0,35
  2014 2.777 44.302 0,06
  2016 1.239 3.6124 0,02

  Waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater (schoon water)

  Kwaliteitsmonitoring
  Aantal meetlocaties voor oppervlaktewaterkwaliteit 225
  Officiële zwemwaterlocaties 33
  Meetnet chloride (monitoring verzilting) 89
  Waterzuivering
  Aantal persgemalen 275
  Kilometer persleiding 826 km
  Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties  27
  Gemiddelde hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar 85 mln m3
  Totale zuiveringscapaciteit in inwonerequivalenten 1.394.453
  Zuiveringsrendement organische stof (BZV) 99 %
  Zuiveringsrendement fosfaat 87 %
  Zuiveringsrendement stikstof 89 %
  Slibontwateringsinstallatie 1
  Verwerkingscapaciteit slibontwatering (in ton droge stof per jaar) 17.000
  Beheer verontreinigde waterbodems
  Niet toepasbare waterbodem > interventiewaarde (rijksnorm) waterbodems ca. 302.250 m3
  Gesaneerde locaties (sinds 1995) 20
  Verwijderde verontreinigde baggerspecie ca. 404.927 m3

  Vaarwegbeheer

  Lengte vaarweg in Fryslân en Groninger Westerkwartier 167 km

  Financiële gegevens

  Netto lasten
  Totaal netto lasten € 137,1 mln
  Netto lasten watersysteembeheer € 89,3 mln
  Netto lasten zuiveringsbeheer € 47,8 mln

  Heffingstarieven

  Onze actuele heffingstarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

  Personeel

  Aantal formatieplaatsen ca. 569
  Aantal medewerk(st)ers

  581