We geven subsidie om water vast te houden op de zandgronden

  • geplaatst op 29 juni 2023 om 13:49

Grondeigenaren op de zandgronden kunnen vanaf 1 juli 2023 subsidie krijgen voor maatregelen die bijdragen aan het vasthouden van water. Hiermee wil ons bestuur stimuleren dat grondeigenaren zelf maatregelen nemen om watertekorten te voorkomen. Grondeigenaren kunnen maximaal 65 procent van de kosten vergoed krijgen.

De subsidie is beschikbaar voor verschillende soorten maatregelen. Bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe stuwen of verhogen van bestaande stuwen, het ondieper maken en afdammen van sloten, het verbeteren van de bodemstructuur, aanleg van een groene greppel of aanpassingen aan de drainage. Ook de kosten van een watervergunning of het maken van een bedrijfswaterplan komen in aanmerking voor subsidie.

‘Wy tinke graach mei’

‘As Wetterskip ynvestearje wy yn maatregels om mear wetter fêst te hâlden, mar dat kinne wy net allinnich’, zegt Gerben de Boer, lid van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor het watersysteem. ‘Eltse boer en grûneigner moat sjen hoe’t hy of sy op eigen terrein mear wetter fêsthâlde kin. Mei dizze subsydzje wolle wy harren stimulearje maatregels te nimmen. Wy tinke graach mei en advisearje oer helbere oplossingen.’

Regenwater

Op de hoge zandgronden in het oosten van Fryslân kunnen wij vrijwel geen water aanvoeren. Deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van regenwater. Het is daarom belangrijk om juist hier meer water vast te houden. Met de droge zomers van de afgelopen jaren nemen de watertekorten toe. De regeling geldt voor het hele zandgebied in ons beheergebied en is daarmee een aanvulling op de regiodeal Zuidoost. In dit samenwerkingsprogramma tussen vijf gemeenten en provincie zijn verschillende projecten uitgevoerd om meer water vast te houden. 

Tot 2027 is een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie. Voor de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 gaat het om een bedrag van 220.000 euro. Het Deltafonds en de provincie Fryslân betalen mee aan de subsidie. Grondeigenaren kunnen 1 aanvraag per jaar indienen.