Subsidie waterconservering op de zandgronden

Voldoende grond- en oppervlaktewater is belangrijk voor landbouw- en natuurgebieden en andere gebruikers. Door de klimaatontwikkeling neemt de kans op watertekorten door droogte toe. Recente droge zomers hebben laten zien, dat vooral de zandgronden in onze provincie kwetsbaar zijn voor droogte. De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen de kwetsbaarheid van deze gebieden voor droogte verminderen. Daarom willen we maatregelen nemen om tekorten van grond- en oppervlaktewater zo lang mogelijk uit te stellen.

Subsidieregeling voor grondeigenaren 

Ook grondeigenaren kunnen maatregelen treffen om de kwetsbaarheid te verminderen. De provincie en het waterschap willen dit stimuleren door de 'subsidieregeling 2023 waterconservering zandgronden' open te stellen voor grondeigenaren op de zandgebieden in het zuiden en zuidoosten van de provincie. Grondeigenaren kunnen maximaal 65% subsidie krijgen op de maatregelen die zij treffen om watertekorten tegen te gaan. De aanvraag moet voldoen aan de subsidieregeling en het openstellingsbesluit. 

Indien de btw verrekend kan worden met de Belastingdienst, zijn de subsidiabele kosten exclusief btw en wordt de subsidie berekend over de kosten exclusief btw. Indien de btw niet kan worden verrekend of gecompenseerd dan wordt de subsidie berekend op basis van de kosten inclusief btw.  

afbeelding van kaart met daarop de zandgronden in Friesland

Vergunning of melding 

Voor enkele maatregelen uit het openstellingsbesluit geldt een vergunnings- of meldingsplicht. Na het indienen van je aanvraag krijg je bericht dat jouw aanvraag is ontvangen en in behandeling wordt genomen. Tevens krijg je bericht of een vergunning moet worden aangevraagd of een melding moet worden gedaan.   

Beslissing  

Je ontvangt binnen 6 weken bericht over toewijzing of afwijzing van jouw aanvraag. Wanneer meer informatie nodig is, kan de termijn wat langer zijn.  

Uitvoering maatregelen 

Na ontvangst van de beschikking kun je de maatregelen uitvoeren. Indien een vergunning nodig is of een melding gedaan moet worden gedaan moeten deze procedures eerst zijn voltooid.  

Uitkering subsidie  

Uitbetaling van de subsidie geschiedt binnen 12 weken na gereed melding van de maatregelen. Bij de gereed melding dien je de facturen en betaalbewijzen te overleggen. Gereed melden doe je door een email te sturen naar: zaken@wetterskipfryslan.nl onder vermelding van het zaaknummer zoals dat op de beschikking staat. Je krijgt een ontvangstbevestiging van de gereed melding.

Europese transparantieregister

Op basis van art. 9 LVV dienen individuele steunverleningen aan agrarische ondernemingen vanaf 10.000 euro gepubliceerd te worden in een Europese transparantieregister, genaamd TAM. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beheert de TAM voor de steun van de waterschappen. Wanneer er sprake is van een subsidie van meer dan 10.000 euro geven wij dit dus door aan het ministerie, zodat het gepubliceerd wordt in het TAM.

De-minimis

Overheden kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-, voor agrarische bedrijven is dit € 20.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Deze steun, de-minimissteun, wordt dan niet gezien als staatssteun.

In de subsidieverordening wordt voor agrariërs gebruik gemaakt van de Landbouwvrijstellingsverordening. Voor andere bedrijven dan agrariërs (die niet in aanmerking komen voor subsidie waarbij gebruik wordt gemaakt van de Landbouwvrijstellingsverordening als bedoeld in deze regeling), dient in de aanvraag de De-minimisverklaring te worden ingevuld.

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens  

Het waterschap gaat vertrouwelijk om met de door jou aangeleverde gegevens en deze worden alleen voor het doeleinde van de subsidieregeling gebruikt.   

 

Subsidie aanvragen via DigiD  

 Subsidie aanvragen via eHerkenning  

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Je kunt ons ook tijdens kantooruren bellen via (058) 292 22 22.