We gaan de rioolwaterzuivering in Akkrum renoveren

  • geplaatst op 13 december 2023 om 11:08

We investeren in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Akkrum. We gaan deze zuivering renoveren en verduurzamen. Ons dagelijks bestuur besloot dinsdag 12 december 1,1 miljoen euro uit te trekken voor de voorbereiding van de renovatie.

De uit 1976 stammende rioolwaterzuivering in Akkrum is verouderd en nadert het einde van de levensduur. De kwaliteit van het gezuiverde water voldoet aan de eisen, maar er komt een moment dat dit niet meer te garanderen is.

Zuivering die voldoet aan eisen

Op dit moment telt Fryslân 27 rwzi’s waar afvalwater wordt gezuiverd. We werken aan een plan om zuiveringen in Fryslân op termijn samen te voegen. Ons bestuur kiest er bij de rwzi Akkrum bewust voor om de zuivering op te knappen.

Dagelijks bestuurslid Remco van Maurik legt uit waarom: ‘Rwzi Akkrum is samen met Warns één van de kleinere en oudere installaties in Fryslân. Renovatie kan hier vanwege de al bestaande risico’s voor het zuiveringsproces niet langer worden uitgesteld. Ook kunnen we in Akkrum niet wachten op de uitkomsten en realisatie van onze toekomstvisie voor alle zuiveringen. Het is belangrijk dat er in de komende jaren een betrouwbare en goed functionerende rwzi staat die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen.’

Grondig onderzoek

Alle alternatieven voor de rwzi Akkrum zijn uitgebreid onderzocht, vervolgt Van Maurik. ‘Zo hebben we de mogelijkheid onderzocht om de zuivering op te heffen en het afvalwater af te voeren naar een andere zuivering in de buurt, bijvoorbeeld Heerenveen, Grou of Joure. Samenvoegen van zuiveringen blijkt alleen nu niet realistisch. Er is te weinig biologische en hydraulische ruimte beschikbaar op deze locaties.’

Ook blijkt uit de berekeningen dat de kosten voor de aanleg van een nieuwe persleiding naar een omliggende installatie nagenoeg gelijk zijn aan de kosten van renovatie van de rwzi Akkrum. En renovatie van de zuivering Akkrum kost minder dan totale nieuwbouw.

Aanpak stankoverlast

Bij de renovatie van de zuivering in Akkrum willen we gelijk de kans op geuroverlast verminderen. Omwonenden en recreanten hebben nu, vooral in de zomermaanden en als de wind uit de verkeerde hoek waait, af en toe last van hinderlijke geuren. Mogelijke oplossingen zijn het afdekken van de slibbakken en het installeren van een geurbehandelingsinstallatie.

Toekomst zuiveringen

Vooruitlopend op onze toekomstvisie op de zuiveringen koos ons bestuur er onlangs voor om de rwzi’s van Franeker en Sint Annaparochie samen te voegen. Door het opheffen van rwzi’s hoeven we minder installaties te beheren en te onderhouden. Nieuwbouw draagt bij aan de doelen die de Europese Kaderrichtlijn Water ons oplegt voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook is het wachten op de nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater. Deze richtlijn legt de waterschappen onder andere eisen op om minder milieubelastende stoffen in het oppervlaktewater te lozen, waaronder geneesmiddelen. Deze richtlijn wordt naar verwachting in 2024 vastgesteld, waarna de richtlijn opgenomen moet worden in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Kosten renovatie rwzi Akkrum

Ons dagelijks bestuur stelt 1,1 miljoen euro beschikbaar om de renovatie van de rwzi Akkrum voor te bereiden. Bij dit soort grote projecten is het gebruikelijk dat het bestuur eerst de voorbereiding van de plannen financiert. Later wordt het besluit over de kosten van de renovatie zelf genomen. De renovatie start naar verwachting in 2028.

Schoon water

Schoon en gezond water is van levensbelang voor de bescherming van mens en dier en de kwaliteit van onze leefomgeving. Wij zuiveren jaarlijks gemiddeld 85 miljoen m3 huishoudelijk en industrieel afvalwater in 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het afvalwater wordt via 275 rioolgemalen en 825 kilometer persleidingen aangevoerd en na zuivering in het oppervlaktewater geloosd. Ook bewaken en meten we de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo werken we aan schoon en gezond water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier.