Groen licht voor blauwe omgevingsvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’

  • geplaatst op 20 juli 2023 om 09:38

Water en bodem sturend in de ruimtelijke inrichting

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft dinsdag 18 juli de blauwe omgevingsvisie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ vastgesteld. Deze visie gaat over hoe we ons water- en bodemsysteem kunnen inrichten om bestand te zijn tegen  de veranderingen van het klimaat. Belangrijke punten in de visie zijn: zorg voor genoeg en schoon zoetwater en drinkwater, waterveiligheid, het behoud van de kwaliteit van de bodem en het tegengaan van bodemdaling in het veengebied.

Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met onder andere hevige regenbuien, droogte, bodemdaling, verzilting, bodem- en waterkwaliteit en zeespiegelstijging? Het vraagt om een nieuwe kijk op de inrichting van Fryslân, met 2050 als horizon. In deze ‘blauwe omgevingsvisie’ staat hoe het Friese watersysteem zich naar verwachting zal ontwikkelen richting 2050 met een doorkijk richting 2100.  Stijging van de zeespiegel zorgt voor meer druk op de zeedijken en toename van ondergrondse zoutwaterstromen. Deze trekken langzaam Fryslân binnen waardoor verzilting toeneemt.  Het grondwater in de hoge zandgronden in het oosten trekt naar het lage midden van Fryslân; het veenweidegebied. Droge zomers en bodemdaling in het veengebied kan dit effect versterken. Hierdoor wordt het zandgebied droger. Hogere grondwaterpeilen en vernatten van veengronden kan tegendruk bieden, maar is van invloed op de landbouw in dit gebied.

Veerkrachtig systeem

Fryslân moet daarom werken aan een veerkrachtig bodem- en watersysteem dat meer zoet water vasthoudt en beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Dit is een gezamenlijke opgave voor alle overheden, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De visie is daarbij een leidraad; geen uitvoeringsplan.  “Keuzes over de inrichting van water en bodem zijn maatwerk per gebied. Deze keuzes maken we in gebiedsprocessen samen met alle belanghebbenden”, benadrukte dagelijks bestuurslid van het Cees Pieter van Burgsteden. “Met het vaststellen van de blauwe omgevingsvisie beslissen we niet over te nemen maatregelen.”

De fractie van BBB wilde dat laatste graag vastleggen in een besluit. Zij dienden daarom een voorstel (amendement) in om alle maatregelen die voortvloeien uit Fryslân Klimaatbestendig 2050+ eerst voor te leggen aan het algemeen bestuur. Het amendement kreeg brede steun. Dat gold ook voor een motie van de fractie Geborgd Ongebouwd. Deze riep het dagelijks bestuur op alle belanghebbenden vroegtijdig, proactief en structureel te betrekken bij de verdere uitwerking.