Nieuw peilbesluit Friese boezem

De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân met een vast streefpeil van -52 cm N.A.P. Dit peil wordt door ons bestuur vastgelegd in een peilbesluit waarin de verschillende belangen van gebruikers van de Friese wateren worden afgewogen. 

Het oude peilbesluit is van 1999. Het nieuwe peilbesluit is opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van landbouw, natuur, beroeps- en recreatievaart en de binnenwatervisserij. Belanghebbenden kunnen tot 9 juni 2021 reageren op het ontwerp-peilbesluit door een schriftelijke of mondelinge zienswijze in te dienen. Pas daarna stelt ons bestuur het peilbesluit definitief vast.

Met dit peilbesluit wordt:

  • Het peilbeheer voor de Friese boezem, de zomerpolders, de beheerste boezems en de vrij op de boezem afstromende gebieden voortgezet.

  • Het gemiddeld streefpeil wederom vastgesteld op 0,52 m –NAP;

  • De begrenzing van de boezem geactualiseerd en het beheer van de boezem beschreven;

  • Elk voorgaande peilbesluit voor deze gebieden (eventueel deels) ingetrokken voor die onderdelen die nu worden geregeld in dit peilbesluit.

Animatiefilmpje

Kijk in dit filmpje hoe het Friese boezemstelsel werkt en hoe de aan- en afvoer van water is geregeld.

Nieuw peilbesluit Friese boezem

Het ontwerp-peilbesluit met toelichting vind je hier.

Kaart

Een peilbesluit geeft aan welke peilen wij hanteren voor de verschillende peilvakken in Fryslân. Fryslân kent veel peilbesluiten. Onderstaande kaart geeft de begrenzing aan van de Friese boezem.

De actuele boezemwaterstand kun je hier bekijken.

Inspraakreactie

Voor het indienen van een zienswijze kun je mailen naar info@wetterskipfryslan.nl onder vermelding “reactie ontwerp revisie peilbesluit Friese boezem”.

Als je een zienswijze hebt ingediend, krijg je een uitnodiging om (als je dat wilt) je zienswijze in een hoorzitting toe te lichten. Wij beoordelen daarna de zienswijze en geven een reactie. Deze wordt vastgelegd in een Antwoordnota. Daarin staat ook of je zienswijze aanleiding geeft het peilbesluit aan te passen. Het ontwerp-peilbesluit en de Antwoordnota worden vervolgens aangeboden aan het ons algemeen bestuur. Ons algemeen bestuur bespreekt dit eerst in een adviserende commissievergadering. Daar kun je bij zijn en eventueel nogmaals je zienswijze toelichten. Pas daarna stelt ons algemeen bestuur het peilbesluit definitief vast.