Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende bezwaar maken. U bent belanghebbende wanneer uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. U kunt uw bezwaarschrift online en schriftelijk in het Nederlands of Fries bij ons indienen.

Inhoud van deze pagina

  Online bezwaar maken

   

  Vul het online formulier in  

   

  Schriftelijk bezwaar maken

  Neem de volgende informatie op in uw bezwaarschrift: 

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt. 
  • Het registratienummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
  • De redenen waarom u bezwaar maakt.
  • Uw handtekening.

  Stuur uw bezwaarschrift, eventueel voorzien van bijlagen, naar:
  Wetterskip Fryslân
  Postbus 36
  8900 AA Leeuwarden

  Machtiging schriftelijk bezwaarschrift

  Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, moet u een schriftelijke machtiging meesturen. Bezwaarschriften namens een vereniging of een stichting moeten ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die rechtspersoon daartoe bevoegd zijn.

  Indienen bezwaarschrift binnen 6 weken

  De termijn van 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen begint op de dag na bekendmaking van het besluit. Wij gaan niet in op bezwaren die te laat worden ingediend.

  Als het u niet op tijd lukt - dat wil zeggen binnen 6 weken - om aan alle eisen te voldoen, dan kunt u een onvolledig bezwaarschrift indienen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een redelijke termijn aan te vullen. 

  Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

  • Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke Adviescommissie. 
  • De Adviescommissie nodigt u en eventuele andere belanghebbenden uit voor een openbare hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
  • Na de hoorzitting adviseert de commissie ons dagelijks bestuur zo snel mogelijk over de te nemen beslissing.
  • Ons dagelijks bestuur neemt daarop de definitieve beslissing. Dit gebeurt binnen 12 weken nadat de indieningstermijn van het bezwaarschrift is verstreken. 
  • Soms is de termijn van 12 weken niet haalbaar, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is. U krijgt dan in ieder geval binnen 12 weken schriftelijk bericht wanneer u de beslissing wel kunt verwachten.