Bezwaar maken tegen een besluit

Als je het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kun je als belanghebbende bezwaar maken. Je bent belanghebbende wanneer jouw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Je kunt jouw bezwaarschrift online en schriftelijk in het Nederlands of Fries bij ons indienen.

 

Online bezwaar maken

Bezwaar indienen via DigiD  

Bezwaar indienen via eHerkenning  

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Schriftelijk bezwaar maken

Neem de volgende informatie op in je bezwaarschrift: 

  • Je naam en adres.
  • De datum waarop je het bezwaarschrift verstuurt. 
  • Het registratienummer van het besluit waartegen je bezwaar maakt.
  • De redenen waarom je bezwaar maakt.
  • Jouw handtekening.

Stuur je bezwaarschrift, eventueel voorzien van bijlagen, naar:
Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Machtiging schriftelijk bezwaarschrift

Als iemand anders het bezwaarschrift voor jou indient, moet je een schriftelijke machtiging meesturen. Bezwaarschriften namens een vereniging of een stichting moeten ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die rechtspersoon daartoe bevoegd zijn.

Indienen bezwaarschrift binnen 6 weken

De termijn van 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen begint op de dag na bekendmaking van het besluit. Wij gaan niet in op bezwaren die te laat worden ingediend.

Als het je niet op tijd lukt - dat wil zeggen binnen 6 weken - om aan alle eisen te voldoen, dan kun je een onvolledig bezwaarschrift indienen. Je krijgt dan alsnog de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een redelijke termijn aan te vullen. 

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

  • Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke Adviescommissie. 
  • De Adviescommissie nodigt jou en eventuele andere belanghebbenden uit voor een openbare hoorzitting. Hier kun je jouw bezwaarschrift toelichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
  • Na de hoorzitting adviseert de commissie ons dagelijks bestuur zo snel mogelijk over de te nemen beslissing.
  • Ons dagelijks bestuur neemt daarop de definitieve beslissing. Dit gebeurt binnen 12 weken nadat de indieningstermijn van het bezwaarschrift is verstreken. 
  • Soms is de termijn van 12 weken niet haalbaar, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is. Je krijgt dan in ieder geval binnen 12 weken schriftelijk bericht wanneer je de beslissing wel kunt verwachten.