Verbeteren waterkering Gaastmeer

We gaan de waterkering aan de westkant van de Munkedyk in Gaastmeer verbeteren. We versterken de kering over een totale lengte van ongeveer 760 meter om inwoners te beschermen tegen wateroverlast bij extreme weersomstandigheden. We starten eind april 2022 met de werkzaamheden. Het werk is naar verwachting eind december 2022 klaar. 

Op deze pagina

[[ toc ]]

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die wij beheren en onderhouden. Een waterkering is een dijk(je) of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen. De keringen beschermen het achterliggende gebied tegen wateroverlast.

We verbeteren de waterkering

We controleren eens per zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat de waterkering op bepaalde stukken langs de Wijdesloot niet hoog en/of stabiel genoeg is. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. We verbeteren de kering, zodat deze voldoet aan de eisen en weer dertig jaar meekan. Zo is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

In Gaastmeer gaan we de waterkering bij 23 woningen en bedrijven aan de westkant van de Munkedyk aanpakken. We maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hoogten. Hierdoor zijn geen grootschalige ophogingen in de openbare ruimte en particuliere tuinen nodig. De meeste aan te pakken tracés lopen door of langs achtertuinen van particulieren.

Het ontwerp is met bewoners afgestemd

In de voorbereiding spraken we met de betrokken bewoners. Het ontwerp voor de constructies en ophogingen hebben we in goed overleg met de betrokken bewoners uitgewerkt. Waar mogelijk, is het ontwerp aangepast aan ieders wensen.

Waar gaan we aan de slag?

De aan te pakken delen van de kering liggen aan het Hellingpaed, Langstrjitte en de Munkedyk. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en in overleg met de eigenaren hebben we per traject voor verschillende oplossingen om de kering te verbeteren gekozen: delen van de huidige kering verplaatsen of ophogen met grond. Op andere plekken brengen we een nieuwe kunststof damwand aan.

Op onderstaande luchtfoto hebben we het traject van de nieuwe waterkering met een dikke oranje lijn ingetekend. De oude waterkering is de dunne oranje lijn.

Werkgebied verbeteren waterkering Gaastmeer

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

In ons projectplan op www.overheid.nl vind je meer gedetailleerde tekeningen van de toekomstige situatie.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is mogelijk hinder van bouwverkeer en aan- en afvoer van materiaal. Bij de werkzaamheden kan overdag enige geluidsoverlast ontstaan. Uiteraard proberen we (langdurige) overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Aannemer Attema Heeg voert het werk in Gaastmeer voor ons uit. De aannemer brengt bewoners bij wie de werkzaamheden plaatsvinden, persoonlijk op de hoogte over de exacte planning en mogelijke overlast. Met deze bewoners hebben we in het voortraject afspraken gemaakt over de uitvoering. 

Planning

De werkzaamheden starten eind april 2022. Het project verbeteren waterkering Gaastmeer is naar verwachting eind 2022 klaar. De totale investering in het project is ongeveer 200.000 euro.

Verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving

Het project in Gaastmeer is onderdeel van een groter project ‘verbeteren waterkeringen Stavoren en omgeving’. Bij dit project versterkt Wetterskip sinds 2018 op diverse trajecten in de omgeving van onder andere Heeg, Oudega, Klein Gaastmeer, Gaastmeer en Stavoren de keringen. In dit gebied wordt in totaal 9,6 kilometer aan keringen versterkt. Deze werkzaamheden worden in 2022 afgerond. Stevige keringen zijn nodig om het water te kunnen keren bij extreme neerslag.