Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Wij gaan de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog versterken om nu en in de toekomst onze voeten droog te houden. Samen met de omgeving onderzoeken we de komende periode hoe wensen, initiatieven en bestaande opgaves op het eiland kunnen combineren met de versterking. Duurzaamheid en innovatie staan daarbij hoog in het vaandel. De versterking is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe website).

Ga naar participatie- en communicatieplan dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Informatiebijeenkomst 13 september 2022

Op dinsdag 13 september 2022 is er om 20.00 uur een informatiebijeenkomst over de dijk- en duinversterking in het dorpshuis op Schiermonnikoog. Tijdens de bijeenkomst geven we een nadere toelichting op het project, het proces en de planning. Graag gaan we met jou in gesprek over wensen en ideeën en kun je vragen stellen. Aanmelding is niet nodig.

Dijk en duinen toe aan versterking

Wij kijken voortdurend vooruit om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter onze dijken en duinen. Daarom toetsen wij met regelmaat de dijken en duinen om te kijken of ze nog bestand zijn tegen het hoge water. Dat doen we voor nu en in de toekomst. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Ook daalt de bodem en krijgen we vaker te maken met heftigere weersomstandigheden.

Uit de toetsing blijkt dat op Schiermonnikoog de dijk versterkt moet worden en het zandvolume op sommige delen van de duinen aangevuld moet worden.

Werkgebied

De dijk van Schiermonnikoog is over een lengte van vier kilometer voornamelijk afgekeurd op de grasbekleding aan de zeezijde. Daarnaast is het zandvolume op een aantal delen van de duinen van het eiland mogelijk onvoldoende. Op onderstaande afbeelding zijn de locaties in de duinen aangegeven waar we de komende maanden de opgave verder verkennen.

luchtfoto Schiermonnikoog werkgebieden

Samen met de omgeving

Waterveiligheid is voor ons allemaal van levensbelang omdat we in Nederland onder zeeniveau leven. Vanuit dit gezamenlijke belang pakken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties deze versterking aan. De komende periode verkennen we samen met de omgeving duurzame en innovatieve oplossingen voor het versterken van de dijk en duinen. Ook inventariseren we bestaande opgaves, initiatieven en wensen die mogelijk aan de versterking gekoppeld kunnen worden. Denk daarbij aan thema’s zoals natuur, economie, landbouw, vervoer en wonen. Zo komen we tot een betere inpassing in de leefomgeving en maken we ‘werk met werk’.

Duurzaamheid en innovatie

Het streven is om de dijk en duinen duurzaam te versterken. Circulair en innovatief werken staan hierin voorop. Door bijvoorbeeld alleen te versterken waar nodig, het ontwerp in te passen in de leefomgeving en materiaal opnieuw te gebruiken of lokaal te betrekken. Deze keuzes zorgen voor minder uitstoot en zijn goedkoper en efficiënter. Daarnaast zorgt het voor minder overlast in de omgeving.

Planning

In 2021 zijn we met een eerste verkenning gestart, waarin gesprekken met gebiedspartners zijn gevoerd over de mogelijke aanpak van de versterking. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van bestaande opgaves en initiatieven in het gebied. In augustus 2022 start de verkenning, die twee en een half jaar duurt, waarin we met de bredere omgeving in gesprek gaan. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen dan meedenken en wensen en initiatieven aandragen. Aan het eind van deze periode, in 2024, kiezen we een voorkeursalternatief. Dit is de meest kansrijke en meest gewenste oplossing voor de dijk- en duinversterking. In de volgende fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een gedetailleerd plan, zodat we naar verwachting in 2027 met de werkzaamheden kunnen starten.

Heb je wensen of ideeën?

De dijk- en duinversterking is van ons allemaal. En samen met jou geven we daar graag vorm aan. Heb je ideeën of wensen over bijvoorbeeld natuur, milieu, landschap of cultuurhistorie? Of heb je belangrijke informatie voor ons? Dan kun je ons op onderstaande manieren bereiken.

Contact met onze omgevingsmanager

Johannes Veenstra is onze omgevingsmanager en is te bereiken via telefoon 058 – 292 2222. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar jveenstra1@wetterskipfryslan.nl

Inloopspreekuur

Wil je liever met ons in gesprek op Schiermonnikoog? Iedere eerste dinsdag van de maand staan wij voor je klaar tussen 8.30 en 12.00 uur in het gemeentehuis op Schiermonnikoog. De data in 2022 zijn als volgt:
• Dinsdag 4 oktober 2022
• Dinsdag 1 november 2022
• Dinsdag 6 december 2022

Kosten

De geschatte kosten voor de dijk- en duinversterking bedragen in totaal 61 miljoen euro. Het grootste gedeelte van dit bedrag wordt door het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma gefinancierd.

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer.

Dijken voor beginners

Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. Je leest het hier.