Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

In 2027 gaan we delen van de dijk en duinen op Schiermonnikoog versterken. Deze zijn in de toekomst niet veilig genoeg. In 2022 start de verkenningsfase. Dan bedenken we samen met de omgeving slimme en duurzame oplossingen voor de versterking. De dijk- en duinversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe website).

Inhoud van deze pagina

[[ toc ]]

Doel van het project

Veiligheid staat voorop en daarom worden onze dijken en duinen met regelmaat getoetst. Uit de toetsing moet blijken of onze dijken bestand zijn tegen hoog water voor nu en in de toekomst. Zo niet, dan hebben wij de taak om de dijken en duinen te versterken. Zo bereiden we ons goed voor op de toekomst waarin het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt.

Uit de toetsing blijkt dat de dijk, met een lengte van 4,0 kilometer, hoofdzakelijk is afgekeurd op de grasbekleding aan de zeezijde. De duinen aan de oostkant van het eiland zijn op enkele plekken afgekeurd, omdat er onvoldoende zand ligt. Dat gaan we allemaal aanpakken. Zo kan iedereen ook in de toekomst veilig blijven wonen, werken en recreëren op Schiermonnikoog.

Samen met de omgeving

Naast de veiligheidsopgave willen wij onderzoeken hoe bestaande opgaves, wensen en initiatieven op het eiland gecombineerd kunnen worden met de dijk- en duinversterking. Denk hierbij aan initiatieven voor de landbouw, natuur, economie en wonen. Wij zijn daarom gestart met de 'voorverkenning'.  We onderzoeken samen met gebiedspartners of er mogelijkheden zijn om ‘werk met werk’ te maken. Zo kunnen we efficiënter werken en de overlast beperken. 

Planning

  • 2021: start voorverkenning: In deze fase gaan we samen met gebiedspartners in gesprek om te kijken hoe we de organisatie kunnen vormgeven om tot een goede samenwerking te komen waarin inwoners, bedrijven en organisaties goed kunnen aanhaken bij de dijk- en duinversterking.
  • 2022: start verkenningsfase. In deze fase bedenken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties slimme en duurzame oplossingen voor het versterken van de dijk en duinen. We bekijken of we bestaande initiatieven op het eiland kunnen koppelen aan de dijk- en duinversterking. Denk hierbij aan initiatieven voor natuur, economie, landbouw en wonen.
  • 2025: start planuitwerkingsfase.
  • 2027: verwachte start werkzaamheden aan de dijk en duinen.  

Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Een onderdeel daarvan is ook onze dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer.

Dijken voor beginners

Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. Je leest het hier.