Bij Programma Harlingen gaat het onder meer om het verbeteren van de veerbootlogistiek, het opwaarderen of mogelijk vervangen van de Tsjerk Hiddessluizen en het ontwikkelen van het Westerzeedijkgebied. Ook de wens voor een zeezwembad en de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven wordt verder uitgewerkt. Nieuwe initiatieven kunnen worden toegevoegd. De financiering maakt deel uit van de gezamenlijke opgave. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en waar mogelijk naar private investeringen.

Projecten van Wetterskip Fryslân binnen Programma Harlingen zijn:

  • Versterking Waddenzeedijk Koehool-Zurich. De primaire kering tussen Koehool en Zurich is afgetoetst en staat op de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma om versterkt te worden. Binnen de programmatermijn wordt duidelijk wat er precies aan de kering moet gebeuren en ontwikkelen we samen het voorkeursalternatief voor de kering.
  • Vaststellen Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) en uitwerken vraagstuk spuien of bemalen van boezemwater bij HarlingenIn 2023 komt Wetterskip Fryslân met een boezemvisie waarin we beschrijven welke keuzes er nodig zijn voor een robuust watersysteem. Mogelijk blijkt hieruit dat er naast de Tsjerk Hiddessluizen, die het water vanuit de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) nu op de Waddenzee spuien, een gemaal nodig is om voldoende water af te kunnen blijven voeren.
  • Groot onderhoud rioolwaterzuivering Harlingen. Dit project is in uitvoering.
  • Aanleg zonnepanelen op rioolwaterzuivering Harlingen. 
  • Renovatie keersluis SAS Harlingen. Dit project is in 2021 afgerond.