Gebiedsontwikkeling Dongeradielen

We bereiden samen met de gemeente Noardeast-Fryslân en provincie Fryslân de gebiedsontwikkeling Dongeradielen voor. In het watersysteem Dongeradielen (tussen Oostrum, Wierum en het Lauwersmeer) daalt de bodem door gaswinning. Samen met betrokken partijen zoeken we naar oplossingen voor de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering.

Ga naar publieksversie Voorverkenning Gebiedsontwikkeling Dongeradielen

Ga naar Verkenning Gebiedsontwikkeling Dongeradielen 

Nieuwsbrief 

Doel van het project

Het doel van de gebiedsontwikkeling Dongeradielen is het gebied toekomstbestendig in te richten. De bodem daalt door gaswinning en dat heeft effect op de waterhuishouding. Vooral de landbouw ondervindt daar de gevolgen van.

Ook heeft de klimaatverandering gevolgen voor het gebied. Denk aan een grotere kans op wateroverlast en langere droge perioden. In dit gebiedsproject onderzoeken we welke maatregelen nodig en wenselijk zijn om de effecten van de bodemdaling op de waterhuishouding te compenseren. En of en hoe we het gebied toekomst- en klimaatbestendig kunnen maken.

Werkgebied

De bodemdaling vindt plaats in de omgeving van Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Dit gebied is onderdeel van het watersysteem Dongeradielen. De grenzen van dit watersysteem vormen ook de grenzen van het projectgebied waarin we aan de slag gaan.

Kaart werkgebied gebiedsontwikkeling Dongeradielen status 2020

Kaart van het plangebied: de rode lijn is de grens van het watersysteem Dongeradielen. De blauwe lijnen geven de verwachte bodemdaling in centimeters aan (prognose 2050). Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Planning

Voorbereiding en verkenning van het project:

  • Tot 1 december 2020: Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân bereiden het gebiedsproject voor.  Zij onderzochten samen wat er nodig is om de nadelige effecten van de bodemdaling door gaswinning te herstellen of te compenseren. Ook is gekeken welke andere opgaven, wensen of kansen er mogelijk in het gebied zijn. Er zijn gesprekken gevoerd met de commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân. Het resultaat is vastgelegd in de Voorverkenning gebiedsontwikkeling Dongeradielen.
  • 1 december 2020: de besturen van de genoemde overheden besluiten te starten met de verdere verkenning van de aanpak voor de gebiedsontwikkeling.
  • Vanaf januari 2021: de overheden gaan in deze fase verder in gesprek met de bodemdalingscommissie. Maar ook met belangenorganisaties, waaronder landbouw- en natuurorganisaties, over hun rol en betrokkenheid bij de aanpak. Ook wordt er een relatie gelegd met andere projecten en ontwikkelingen in het gebied. Bijvoorbeeld de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Resultaat van de gesprekken is de Verkenning Gebiedsontwikkeling Dongeradielen,
  • Juni 2022: wij nemen als overheden een besluit over de aanpak van het gebiedsproces.

Planvorming:

  • Juli 2022: start planfase. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân stelden op 14 juni 2022 de gebiedscommissie Dongeradielen in. De gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van belangenpartijen uit de streek en van de overheden. Marga Waanders is de onafhankelijk voorzitter.

    De nieuwe gebiedscommissie gaat samen met de streek een gebiedsplan maken. Hierin zoekt ze naar oplossingen voor de nadelige effecten van bodemdaling door gaswinning op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. Ook onderzoekt ze of er in het gebied andere opgaven of wensen zijn die ze in samenhang hiermee kan uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, landschap, energie of leefbaarheid.

    De gebiedscommissie bepaalt de komende maanden haar aanpak en geeft daarbij ook aan hoe ze de streek daarbij gaat betrekken. Zij informeert de streek daar naar verwachting voor het eind van het jaar over.