Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer

In een beheerplan staat wat er nodig is om de natuurdoelen in een gebied te bereiken. Doel van het beheerplan Lauwersoog is het vitaler maken van het Lauwersmeergebied. Onderdeel van het ontwerpbeheerplan is een proef met een tijdelijke verhoging van de waterstand op het Lauwersmeer om het waterriet te laten groeien. Waterriet is belangrijk als leefgebied van beschermde vogels.

Betrokkenheid

Wij zijn als een van de waterschappen in het gebied betrokken bij de uitvoering van het beheerplan. Wij hebben onder voorwaarden ingestemd met de tijdelijke verhoging van de waterstand. Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • De veiligheid en het voorkomen van wateroverlast gaat voor alles.  
  • Het peil kan pas verhoogd worden als de neerslagverwachting voor de lange termijn vrij stabiel is. 
  • Bij dreigende extreme neerslag moet het peil tijdelijk weer verlaagd worden, zodat geen afvoerproblemen voor de Friese Boezem ontstaan.
  • De huidige situatie moet goed in kaart worden gebracht, zodat effecten van de verhoging van de waterstand duidelijk zichtbaar worden.
  • Er moet een schaderegeling komen als er toch schade ontstaat.

Verantwoordelijkheid

Het Rijk stelt het beheerplan vast en draagt de uitvoering over aan de provincies Groningen en Fryslân. Deze zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beheerplan. Onderling is afgesproken dat de provincie Groningen trekker is.

Meer informatie