Kengetallen

Hieronder vindt u gegevens over Wetterskip Fryslân, ons beheergebied en het watersysteem dat wij beheren.

Beheergebied

Oppervlakte beheergebied (provincie Fryslân inclusief 4 Friese waddeneilanden en gedeelte Groninger Westerkwartier)ruim 355.000 ha
Aantal gemeenten                                                                                                    27
Aantal inwoners ca. 670.000

Waterkwantiteitsbeheer (voldoende water)

Boezem
Oppervlakte stroomgebied Fryslân329.000 ha
Oppervlakte stroomgebied Friese boezem  301.400 ha
Afgekoppelde gebieden 27.600 ha
Oppervlakte Friese boezem 18.650 ha
Regionale waterkeringen 3.240 km
Nog te herstellen regionale waterkeringen landelijk gebied (2014-2019) ca. 360 km
Nog te herstellen regionale waterkeringen bebouwd gebied (2014-2019) 30 km
Lokale waterkeringen  670 km
Boezemgemalen
Elektrisch gemaal: J.L. Hooglandgemaal in Stavorencapaciteit per etmaal: max. 10 mln. m3
Stoomgemaal: ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer capaciteit per etmaal: max. 6 mln. m3
Spuisluizen (3) Spuicapaciteit per etmaal: max. 8 mln. m3
Inlaatpunten (5) Inlaatcapaciteit per etmaal: max. 7 mln. m3
Gemiddelde waterafvoer per jaar (periode 1981-2010) 1.250 mln. m3
Gemiddelde wateraanvoer per jaar (periode 1981-2010) 190 mln. m3
Water buiten de boezem
Poldergemalenca. 1.000
Zeegemalen 2
IJsselmeergemalen + Lauwersmeergemaal 3
Stuwen ca. 5.200
Inlaten ca. 4.600
Peilregulerende duikers 2.800
Peilgebieden ca. 8.200
Hoofdwatergangen (in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) ca. 5.900 km
Schouwwateren ca. 12.200 km
Overige wateren ca. 21.700 km

Beheer op het gebied van veiligheid

Waterkeringen langs IJsselmeer en Waddenzeeca. 141,5 km
Waterkeringen eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog ca. 43,6 km
Muskusrattenbestrijding
JaarVangstenVeldurenVangsten per uur
1994 103.910 45.286 2,29
2009 24.106 68.500 0,35
2014 2.777 44.302 0,06

Waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater (schoon water)

Kwaliteitsmonitoring
Aantal meetlocaties voor oppervlaktewaterkwaliteit175
Officiële zwemwaterlocaties 31
Meetnet chloride (monitoring verzilting) 72
Waterzuivering
Aantal persgemalen276
Kilometer persleiding 814 km
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties  28
Gemiddelde hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar 85 mln m3
Totale zuiveringscapaciteit in inwonerequivalenten 1.394.453
Zuiveringsrendement organische stof (BZV) 99 %
Zuiveringsrendement fosfaat 86,8 %
Zuiveringsrendement stikstof 87,8 %
Slibontwateringsinstallatie 1
Verwerkingscapaciteit slibontwatering (in ton droge stof per jaar) 17.000
Beheer verontreinigde waterbodems
Niet toepasbare waterbodem > interventiewaarde (rijksnorm) waterbodemsca. 302.250 m3
Gesaneerde locaties (sinds 1995) 20
Verwijderde verontreinigde baggerspecie ca. 400.750 m3

Vaarwegbeheer

Lengte vaarweg in Fryslân en Groninger Westerkwartier167 km

Financiële gegevens

Netto lasten
Totaal netto lasten€ 133,3 mln
Netto lasten watersysteembeheer € 83,1 mln
Netto lasten zuiveringsbeheer € 50,2 mln

Heffingstarieven

Onze actuele heffingstarieven vindt u op de website van Heftpunt (externe website).

Personeel

Aantal formatieplaatsenca. 542
Aantal medewerk(st)ers

559