Kengetallen

Hieronder vindt u gegevens over Wetterskip Fryslân, ons beheergebied en het watersysteem dat wij beheren.

Beheergebied

Oppervlakte beheergebied (provincie Fryslân inclusief 4 Friese waddeneilanden en gedeelte Groninger Westerkwartier)ruim 355.000 ha
Aantal gemeenten                                                                                                    24
Aantal inwoners ca. 646.040

Waterkwantiteitsbeheer (voldoende water)

Boezem
Oppervlakte stroomgebied Fryslân329.000 ha
Oppervlakte stroomgebied Friese boezem  301.400 ha
Afgekoppelde gebieden 27.600 ha
Oppervlakte Friese boezem 18.650 ha
Regionale waterkeringen 3.240 km
Nog te herstellen regionale waterkeringen landelijk gebied (2014-2019) ca. 360 km
Nog te herstellen regionale waterkeringen bebouwd gebied (2014-2019) 30 km
Lokale waterkeringen  670 km
Boezemgemalen
Elektrisch gemaal: J.L. Hooglandgemaal in Stavorencapaciteit per etmaal: max. 10 mln. m3
Stoomgemaal: ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer capaciteit per etmaal: max. 6 mln. m3
Spuisluizen (3) Spuicapaciteit per etmaal: max. 8 mln. m3
Inlaatpunten (5) Inlaatcapaciteit per etmaal: max. 7 mln. m3
Gemiddelde waterafvoer per jaar 1.200 - 1.500 mln. m3
Gemiddelde wateraanvoer per jaar 250-350 mln. m3
Water buiten de boezem
Poldergemalenca. 1.000
Zeegemalen 2
IJsselmeergemalen + Lauwersmeergemaal 3
Stuwen ca. 5.600
Inlaten ca. 4.900
Peilregulerende duikers 3.000
Peilgebieden ca. 7.900
Hoofdwatergangen (in onderhoud bij Wetterskip Fryslân) ca. 5.900 km
Schouwwateren ca. 12.200 km
Overige wateren ca. 21.700 km

Beheer op het gebied van veiligheid

Waterkeringen langs IJsselmeer en Waddenzeeca. 141,5 km
Waterkeringen eilanden Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog ca. 43,6 km
Muskusrattenbestrijding
JaarVangstenVeldurenVangsten per uur
2009 24.106 68.500 0,35
2014 2.777 44.302 0,06
2016 1.239 3.6124 0,02

Waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater (schoon water)

Kwaliteitsmonitoring
Aantal meetlocaties voor oppervlaktewaterkwaliteit225
Officiële zwemwaterlocaties 33
Meetnet chloride (monitoring verzilting) 89
Waterzuivering
Aantal persgemalen275
Kilometer persleiding 826 km
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties  27
Gemiddelde hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar 85 mln m3
Totale zuiveringscapaciteit in inwonerequivalenten 1.394.453
Zuiveringsrendement organische stof (BZV) 99 %
Zuiveringsrendement fosfaat 87,2 %
Zuiveringsrendement stikstof 89,2 %
Slibontwateringsinstallatie 1
Verwerkingscapaciteit slibontwatering (in ton droge stof per jaar) 17.000
Beheer verontreinigde waterbodems
Niet toepasbare waterbodem > interventiewaarde (rijksnorm) waterbodemsca. 302.250 m3
Gesaneerde locaties (sinds 1995) 20
Verwijderde verontreinigde baggerspecie ca. 404.927 m3

Vaarwegbeheer

Lengte vaarweg in Fryslân en Groninger Westerkwartier167 km

Financiële gegevens

Netto lasten
Totaal netto lasten€ 137,1 mln
Netto lasten watersysteembeheer € 89,3 mln
Netto lasten zuiveringsbeheer € 47,8 mln

Heffingstarieven

Onze actuele heffingstarieven vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor (externe website).

Personeel

Aantal formatieplaatsenca. 567
Aantal medewerk(st)ers

581