We zijn alert op droogteschade aan dijken

  • geplaatst op 12 juni 2023 om 15:39

We bereiden ons verder voor op het treffen van droogtemaatregelen. Na een zeer nat voorjaar hebben we nu te maken met een sterk oplopend neerslagtekort. Gevolg hiervan is dat primaire waterkeringen en polderdijken uitdrogen en de kans op droogteschade toeneemt.

Door het uitblijven van regen en de hoge verdamping in de laatste weken, kan 2023 zich op dit moment meten met de 5 procent droogste jaren. Gerekend vanaf 1 april is er nu een neerslagtekort van circa 100 millimeter. Dit is het verschil tussen de gevallen neerslag en de verdamping.

De prognose is dat dit neerslagtekort voor het einde van juni is opgelopen tot meer dan 150 millimeter. Dat is voor ons een kritische grens om de vinger aan de pols te houden.

Risico op scheuren in dijken

Het is niet uitgesloten dat in de maand juli het neerslagtekort verder toeneemt richting 200 millimeter. Hierbij ontstaat er een reële kans dat er scheuren in dijken komen en dat er ook begrazingsschade ontstaat. Zulke beschadigingen kunnen leiden tot lekkage of het doorbreken van een waterkering.

In het beheer van de dijken staat het voorkomen van wateroverlast en overstromingen voorop. Daarom voeren we een droogte-inspecties uit wanneer het neerslagtekort oploopt naar 200 millimeter. Bij eventuele schade gaan wij zo snel mogelijk maatregelen treffen, zodat de waterkering zijn functie kan blijven behouden.

Niet meer maaien

Vanwege de huidige situatie is het noodzakelijk droogteschade te voorkomen. De ervaring leert dat onder deze omstandigheden beter is het gras op de waterkeringen lang te houden. Dit houdt in dat de dijken voorlopig niet meer worden gemaaid. Vanaf 150 millimeter neerslagtekort kan er ook een begrazingsverbod worden ingesteld als dit vanwege de toestand van de grasmat nodig is. Pachters moeten er rekening mee houden dat ze dan verplicht zijn hun dieren naar een andere plek te brengen.

Schade als gevolg van begrazing moet te allen tijde worden voorkomen. Toch constateert we af en toe schade aan dijken als gevolg van vertrapping, overbegrazing en graverij. onze toezichthouders zijn hier extra alert op.