We bouwen een nieuwe slibontwateringsinstallatie in Heerenveen

  • geplaatst op 14 juni 2021 om 11:49

Ons algemeen bestuur besluit op 6 juli 2021 over de bouw van een nieuwe slibontwateringsinstallatie (soi) bij de rioolwaterzuivering (rwzi) in Heerenveen. De soi ontwatert het zuiveringsslib van alle rwzi’s in Fryslân. De huidige installaties en bedrijfsgebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen. Dit jaar start de voorbereiding. Naar verwachting is de soi begin 2024 klaar voor gebruik. De totale investering bedraagt 38 miljoen euro.

We maken jaarlijks 85 miljoen m3 afvalwater schoon in 27 rwzi’s. Daarvan blijft 400.000 m3 zuiveringsslib over. Dit wordt naar de rwzi in Heerenveen gebracht. Een deel van het slib wordt eerst vergist. Het biogas dat daarbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit en warmte voor eigen gebruik. Het zuiveringsslib wordt ontwaterd in de soi en daarna afgevoerd naar SNB in Moerdijk. Daar wordt het gedroogd en verbrand.

Verduurzaming slibverwerking

We streven naar een duurzame verwerking van zuiveringsslib tegen de laagst maatschappelijk verantwoorde kosten. Vorig jaar is besloten onderzoek te doen naar de beste aanpak voor de toekomst. Hieruit blijkt dat er meer duurzaamheidswinst is te behalen bij externe slibeindverwerking dan bij het zelf reduceren van zuiveringsslib en het omzetten in energie voor eigen gebruik.

Renovatie rwzi Leeuwarden

Naast de bouw van een nieuwe soi renoveert Wetterskip de sliblijn van de rwzi in Leeuwarden. Deze werkzaamheden zijn medio 2022 klaar en kosten 11 miljoen euro. De komende jaren investeren we ook in de rwzi’s  in Bolsward, Sint Annaparochie, Franeker, Akkrum en Warns om de zuivering van afvalwater ook in de toekomst te kunnen waarborgen.