Stijgende kosten waterbeheer zorgen voor lichte verhoging waterschapslasten

  • geplaatst op 26 oktober 2021 om 12:26

We investeren het komende jaar € 47,6 miljoen in het waterbeheer. Dat is nodig om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor schoon, voldoende en veilig water. In 2022 sluiten we nog af met een tekort van € 4,2 miljoen. Vanaf 2023 is de begroting sluitend. De concept begroting voor 2022 wordt de komende maand besproken in het algemeen bestuur. Hierin staat dat een meerpersoonshuishouden met een eigen woning volgend jaar 2,05% meer betaalt voor de waterschapsbelasting. Voor een eenpersoonshuishouden met een eigen woning is dat 1,49%. De kwijtschelding van de waterschapslasten voor inwoners met een smalle beurs gaat naar 90%. Dat betekent dat deze groep voor 90% van het bedrag kwijtschelding aan kan vragen. Zij betalen dan 10% van de waterschapslasten zelf.

 

Kosten voor waterbeheer stijgen

Het afgelopen jaar liet wederom zien dat we met elkaar voor grote klimaatuitdagingen staan. Na een aantal droge zomers, viel er nu veel regen. Dit had overstromingen en wateroverlast tot gevolg. In ons beheergebied maakten de plensbuien van ruim 100 millimeter zichtbaar dat ook de grenzen van het watersysteem zijn bereikt. De komende jaren moeten we daarom blijven investeren in maatregelen om wateroverlast voor nu en in de toekomst te beperken. Daarvoor leggen we onder meer extra waterbergingsgebieden aan. De eerste hectares leveren we binnenkort op: de Gouden Boaijum en De Foarútgong.

Energieneutraal in 2025

Wetterskip Fryslân wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we de energie die we verbruiken, zelf opwekken. We gaan aan de slag met een plan om de uitstoot van methaan en lachgas bij de zuiveringen zo veel mogelijk terug te dringen. Daarnaast treffen we de voorbereidingen voor een fossielvrij Woudagemaal. Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân verkennen we de mogelijkheid om zelf eigenaar te worden van enkele windmolens in windpark Nij Hiddum Houw.

E-dna bij muskusratbestrijding

Door gebruik te maken van slimme technieken hopen we vraagstukken op het gebied van water efficiënter op te kunnen lossen. We zetten de eerste stappen door het inzetten van drones bij bijvoorbeeld de jaarlijkse fauna-inspectie en e-dna techniek bij de muskusratbestrijding.

Werk in uitvoering

In 2022 starten we, na een intensieve verkenning voor het verbeteren van de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer, met het uitwerken van de plannen. We baggeren tien vaarten waaronder de Roptafeart en Jelsumer Feart. In het gebied De Jordaan starten we volgend jaar met het uitvoeren van maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water. In Heerenveen bouwen we aan een nieuwe slibontwateringsinstallatie bij de rioolwaterzuivering.

We investeren fors

We werken toe naar een financieel gezond en toekomstbestendig Wetterskip. Vanaf 2023 werken we met een sluitende begroting. Het komende jaar investeren we tot een bedrag van € 47,6 miljoen en sluiten we nog af met een tekort van € 4,2 miljoen

Om het tekort te dekken doen we een beroep op onze reserves. Omdat de reserves afnemen en de investeringen in het waterbeheer stijgen, ontkomen we er niet aan alle inwoners en bedrijven daaraan te laten bij dragen.

Zoals afgesproken in de kaderbrief bezuinigen we tot 2024, € 6 miljoen op de organisatie. De reserves blijven boven de vastgestelde norm van in totaal € 5 miljoen.

23 november: vaststelling begroting

Op 23 november 2021 vergadert het algemeen bestuur over de begroting 2022 en beslist dan over de vaststelling van de begroting voor 2022.