Ruimte voor water en natuur in beekdal Koningsdiep

  • geplaatst op 21 december 2022 om 14:32

In het beekdal Koningsdiep wordt 26 hectare nieuwe natuur klimaatbestendig ingericht. Met de inrichting van deze nieuwe natuur in de 4e uitvoeringsmodule van de gebiedsinrichting Koningsdiep worden belangrijke schakels in de keten van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe natuur worden sloten ondieper gemaakt, om zo het water langer vast te houden, en van stuwtjes voorzien om verdroging in dit gebied tegen te gaan. Op een hoger gelegen perceel vindt aanplant van bos plaats.

Daarnaast komt onder de Bakkefeanster Feart door een beekonderleider (duiker) waarmee een nieuwe stap wordt gezet in de realisatie van de opgave Waterbeheer 21e eeuw (WB21) in het beekdal Koningsdiep. Door het water via het principe ‘vasthouden-bergen-afvoeren’ meer ruimte te geven, wordt het beekdal klimaatbestendiger voor landbouw en natuur. Met de aanleg van de faunapassages onder de Foarwurker Wei en De Poasen kunnen otters en andere kleine dieren op deze plek veilig de weg passeren. Vanuit de regiodeal Zuidoost Fryslân is hiervoor € 2 ton beschikbaar gesteld.

Samenwerking

Samen met de grondeigenaren en direct omwonenden heeft de gebiedscommissie Koningsdiep het inrichtingsplan voor deze gebieden gemaakt. In de gebiedscommissie zitten vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water en recreatie uit het gebied. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân werken samen met de gebiedscommissie Konings­diep, gemeente Opsterland en landbouw- en natuurorganisaties aan het beekdalherstel van het Alddjip en het Natuurnetwerk Nederland. Voor de natuurontwikkeling en een klimaatbestendig beekdal Koningsdiep stellen wij en provincie Fryslân € 1,1 miljoen beschikbaar.