Rijk stelt 20 miljoen beschikbaar voor Regio Deal Noardwest-Fryslân

  • geplaatst op 01 november 2023 om 15:27

Het Rijk stelt 20 miljoen beschikbaar voor de Regio Deal Noardwest-Fryslân. Met het zetten van de officiële handtekening door minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag 1 november  2023 in Ede is de aanvraag van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân definitief toegekend en kan de Regio Deal Noardwest-Fryslân van start.

Regio Deal Noorwest-Fryslân.jpg

V.l.n.r.: Marga Waanders, burgemeester Waadhoeke, Remco Zijlstra (ambtenaar Waadhoeke), minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Matthijs de Vries (provincie Fryslân) bij het officiële startsein van de Regio Deal Noardwest-Fryslân in Ede.

De plannen voor de regio Noardwest-Fryslân gaan over het versterken van het woon- en vestigingsklimaat. De drie hoofdlijnen waar de Regio Deal aan gaat werken zijn:
1. het versterken van de economische structuur.
2. kwaliteit van leven voor de bewoners.
3. zorg voor bodem, landbouw, landschap, waterbeheer en energie.

De vijf overheden spraken eerder de intentie uit om ieder een passend aandeel te leveren, zodat voldaan wordt aan de cofinancieringseis van 20 miljoen euro. Nu het Rijk 20 miljoen euro bijdraagt, wordt de benodigde cofinanciering vanuit de regio Noardwest-Fryslân concreet ingevuld.

Startsein

Minister Hugo de Jonge gaf vandaag in Ede het officiële startsein voor 14 nieuwe Regio Deals. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Zo bouwen we samen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Dat is noodzakelijk omdat de regio’s meer aandacht en investeringen nodig hebben. Dit bleek eerder ook uit het rapport ‘Elke regio telt!’.

Minister De Jonge: ’Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio’s goed gaat. We moeten samen bouwen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Daarom sluiten we Regio Deals om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te versterken.’

Nieuwe Regio Deals

In totaal is voor deze ronde Regio Deal vanuit het Rijk 284,2 miljoen euro beschikbaar. De regio’s hebben dit bedrag ruim verdubbeld. Met het officiële startsein vandaag in Ede begint de uitvoering van de Regio Deals die zijn geselecteerd in de vierde ronde.

De nieuwe Regio Deals zijn gesloten met de Waddeneilanden, Noardwest-Fryslân, Zuid- en Oost-Drenthe, Arnhem-Nijmegen, Twente, Parkstad-Limburg, Midden-Brabant, Zuid-Limburg, ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam Oost, Oostzaan), Nieuw Land (Almere-Lelystad), MAINSTAGE (Metropoolregio Amsterdam-Zaanstad-Almere), Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuidwest en North Sea Port District (Vlissingen, Borsele, Terneuzen, Gent). Zo is door de Regio Deal op de Waddeneilanden een grote verduurzamingsslag mogelijk, en richt de Regio Deal in Zuidoost-Drenthe zich op goed onderwijs en het aantrekken en behouden van talent.

Bij deze Regio Deals werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid intensief samen met regionale partijen.

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt in deze ronde Regio Deals minimaal 5 miljoen en maximaal 40 miljoen euro. Bij het selecteren van voorstellen voor Regio Deals wordt gekeken naar de grootte en complexiteit van de regionale opgave, de voorgestelde aanpak, welke partijen er vanuit de regio meefinancieren en hoe de mensen uit de regio’s en regionale partijen worden betrokken.

900 miljoen euro voor Regio Deals in deze kabinetsperiode

Het kabinet heeft in deze kabinetsperiode in totaal € 900 miljoen gereserveerd voor drie rondes Regio Deals. De vijfde ronde Regio Deals gaat van start in 2024. Hiervoor is een bedrag van € 384,6 miljoen gereserveerd, ook dan dragen regio’s zelf financieel bij. In 2025 volgt nog een nieuwe ronde Regio Deals. Net als in de vorige kabinetsperiode wordt in de selectie van de vijfde ronde Regio Deals rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de kwaliteit van wonen, werken en leven onder druk staat.