Rietproef Lauwersmeer van start

  • geplaatst op 26 februari 2021 om 10:04

Morgen, zaterdag 27 februari, start na enige vertraging de proef met een natuurlijker waterstand in het Lauwersmeer. De rietproef houdt in dat tijdelijk het waterpeil verhoogd wordt om het waterriet te laten groeien. Waterriet is belangrijk als leefgebied van beschermde vogels, zoals de blauwborst en de rietzanger. De proef is onderdeel van het Natura 2000 Beheerplan voor het Lauwersmeergebied.

De provincies Fryslân en Groningen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheerplan. Zij hebben van waterschap Noorderzijlvest, de beheerder van het Lauwersmeer, vergunning gekregen voor de tijdelijke peilverhoging. Wij zijn hier nauw bij betrokken. Voor ons is belangrijk dat we bij veel neerslag voldoende water kunnen blijven afvoeren naar het Lauwersmeer. En dat er een schaderegeling is, mocht er toch schade ontstaan. Hierover zijn goede afspraken gemaakt.

Waterriet

Het waterriet is nagenoeg verdwenen uit het Lauwersmeer en dat is een groot risico voor de natuur in het gebied. Waterriet is niet alleen de plek waar beschermde vogels, zoals de roerdomp en de porseleinhoen, veilig kunnen broeden. Maar het is ook nodig voor een goede kwaliteit van het water en voor de visstand. Tegelijkertijd is waterriet, dat sterker is dan gewoon riet, nodig om verdere afkalving van de oevers te voorkomen. De afgelopen jaren zijn er al vele meters van de oevers van het Lauwersmeer afgeslagen.

Meer informatie

Wetterskip Fryslân: Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer.

Provincie Groningen: Rietproef Lauwersmeer.(externe website)